כפי שתואר בעדכון נפרד, נציבות האו"ם לפליטים הגישה חוות דעת במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט. הנציבות הבהירה כי חוות הדעת נועדה לשימוש אך לצורך הליך זה. עם זאת, באחרונה קיבלנו חלק מאותה חוות דעת, המתאר כיצד בשל פגמים שונים בהליכי המקלט בישראל הנציבות רואה בסודנים ובאריתראים כ- refugee-like situation. ניתן להיעזר בחוות הדעת, למשל, כדי לטעון שחרף העובדה שאדם לא הוכר כפליט, או לא הגיש בקשת מקלט בשלב מוקדם יותר, יש לראות בו כמעין פליט לעניין זכויותיו בישראל.

ככל שתבחרו לעשות שימוש בחלק זה מחוות הדעת, אנא עדכנו את נציבות האו״ם לפליטים.