HIAS ብሰንኪ መንነቶም ካብ ዓዶም ክሃድሙ ዝተገደዱ ስደተኛታት ንምክልኻል ኣብ መላእ ዓለም ዝንቀሳቐስ ኣህጉራዊ ትካል ኣይሁድ እዩ።
Hias employee speaking to a family
HIAS ብሰንኪ መንነቶም ካብ ዓዶም ክሃድሙ ዝተገደዱ ስደተኛታት ንምክልኻል ኣብ መላእ ዓለም ዝንቀሳቐስ ኣህጉራዊ ትካል ኣይሁድ እዩ። ኣብ እስራኤል፡ HIAS ንመሰረታዊ መሰላት ሓተትቲ ዑቕባ ህይወቶም ዳግማይ ክሃንጹ ይጣበቕን ንስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ኣገልግሎት ይህብን፡ እዚ ድማ ኣብ ምስ ኩነታት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ሕጋዊ ውክልና፡ ሕጊ ስድራቤት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምብጻሕ መንገድታት ዳግመ-ምጥያስ ሓገዝ ሓዊሱ።

ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት እስራኤል ኣብታ ሃገር ንዝኣተዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ጉጅለኣዊ ሓለዋ ሂባ ክሰርሑ ትፈቅድ። ማዕረ ማዕሪኡ እስራኤል ንኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ምሃብ ኣብያ፡ ብዙሓት ሕቶታት ዑቕባ ተነጺጎም ካልኦት ድማ ንዓመታት ውሳነ ይጽበዩ ኣለዉ።

ኣብ 2023 ጠበቓ HIAS እስራኤል ሚካል ፖሜራንትዝ ምስ ረቂቕ ምህዳም ዝተኣሳሰረ ናይ ኤርትራውያን ሕቶታት ዑቕባ ምንጻግ ናብ ይግባይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣቕሪቡ። ብሰንኪ እዚ ጉዳይ ካልእ ጉዳያት ፍሪዝ /ድስኩል ኮይኑ ፣ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኤርትራዊ ክሲ ዝተነጽገሉ ውልቃዊ ጉዳያት ኣይንወስድን ኣለና።

HIAS እስራኤል ኣብ ሕጊ ስድራቤት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ከም ደቂ ኣንስትዮ፡ ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት፡ ከምኡ’ውን LGBTQ(ግብረ ሰዶማውያን) ውልቀሰባት ዝኣመሰሉ ተቓላዕቲ ውልቀሰባት’ውን ትሕግዝ። ንሕቶታት ናብ 054-6609413 ናይ ዋትስኣፕ መልእኽቲ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ክንምለሰኩም ኢና።

ሓድሽ ሓበሬታታት:
ድሕሪ ይግባይ ሃያስን ክሊኒክ ስደተኛታትን፡ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ኢየሩሳሌም፡ ኣብ ትሕቲ ኩነታት ባርነት ካብ ግዱድ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘምለጡ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ክወሃቦም ከም ዘለዎ ወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ፡ ብመሰረት ኩሉ ጸብጻባት፡ እቶም ካብ ሰራዊት ኤርትራ ዝወጹን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብኡ ዝሃድሙን፡ ከም ከዳዓት ዝረኣዩ፡ ስለዚ ድማ ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ክወሃቦም ከም ዘለዎ ወሲኑ።
ሃያስን ማእከል ስደተኛታትን እቲ ውሳነ ኣብ ኩሉ ሰብ ክውዕልን ንዝመጹ ድማ A5 ክወሃቦምን ብምሕታት ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ይግባይ ክብሉ እዮም፡ እንተኾነ ግን ግዜ ክወስድ እዩ፡ ከምኡ’ውን እቲ ክልል ነቲ ውሳነ ይግባይ ክብል 45 መዓልታት ኣለዎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደሓር ድማ እንታይ ከም ዝውስን ክንርኢ ኣለና፣ ተስፋ ንገብር ነቲ ውሳነ ንድሕሪት ከይመልሶ። እዚ ድማ ሃገርና እስራኤል ኣብ መወዳእታ ንኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ክትህቦም ተስፋ ዝፈጥር ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ እዩ።

 

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
ሕቶታት ብዛዕባ እቲ ውሳነ (መመልከቲ ኣቕሪበ እንተተነጺጉኸ? ወይ መልሲ እንተዘይረኺበ? እንተዘይቀሪበኸ?)
ብቐዳምነት ብዛዕባ እቲ ብይን ሓድሽ ሓበሬታ ሂብና እቶም ናይ ዑቕባ ሕቶ ዘቕረቡን ዝተነጽገን፣ ነቲ ብይን ስዒቡ እቲ መመልከቲ ክኽፈት ተስፋ ንገብር፣ እቶም መልሲ ዘይረኸቡ እውን ክጽበዩ ይግባእ ኢልና ምስቲ ብይን እንታይ ከም ዝኸውንን እቲ ብይን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ እንተሂቡን ርአ። ነቶም መመልከቲ ዘየቕረቡ ብዝምልከት ህጹጽ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ምቕራብ ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ምስ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ​​ክሕግዙና ክንሰርሕ ንጽዕር ኣለና።

ብዘይ ፍቓድ ብኤሌክትሪክ ብሽክለታ ምዝዋር መቕጻዕቲ እንታይ ክግበር ይከኣል?
ነቲ ናይ A.S.F ሓበሬታ ወረቐት ኢና ተወኪስና።

እቲ ሓድሽ ደንቢ ጥዕና እንታይ ይብል?
ነቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኢና ተወኪስና።

ኣብ USA ሓድሽ መደብ ምጥያስ ሰሚዕና፣ እንታይ ይብል?
ኩሉ ዝርዝር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ መደብ ኣሎ፡ እቲ ንምምዝጋብ ዝሕግዝ መንገዲ ድማ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ እዩ።

ኣብዚ በዳሂ እዋን፡ HIAS እስራኤል ነቲ ኩላትና ዘጋጥመና ዘሎ ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ብድሆታት ኣፍልጦ ይህቦን ብዕምቆት ይርድኦን እዩ። ዋላ እኳ ቀጻሊ ብድሆታት እንተሃለወ፡ ከም ማሕበረሰብ ብሓባር ደው ኢልና ብዝተኻእለ መጠን ደገፍ ክንገብር ብምሉእ ልብና ተወፋይነት ኣለና።

HIAS እስራኤል EMPP, the Economic Mobility Pathway Pilot ንምትእትታው ተሓጒሱ ኣሎ። 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾንካ፡ እንተወሓደ ማእከላይ ደረጃ እንግሊዝኛ ወይ ፈረንሳ እንተሃልዩካ፡ ከምኡ’ውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እንተወዲእካ ወይ ኣገዳሲ ናይ ስራሕ ተመኩሮ እንተሃልዩካ፡ ኣብቲ መደብ ክትሳተፍ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ እዚ ዕድል ዝያዳ ንምፍላጥ፡ HIAS ኣብ ሓደ ካብቲ ናይ ሓበሬታ ክፍለ ግዜታትና ክትጽንበሩ ይዕድመኩም፡ ኣብኡ ድማ ብዛዕባ መዐቀኒታት ተሳትፎ፡ ንመደብ ምምዝጋብን ስራሕ ምድላይን፡ መስርሕ ቪዛን ካልእን ክንዛተየሉ ኢና።
ልዑል ደረጃ እንግሊዝኛ/ፈረንሳ ስለዘድሊ፡ እቲ ክፍለ ግዜታት ናብ ካልእ ቋንቋታት ከይተተርጐመ ብእንግሊዝኛ ወይ ብፈረንሳ ክካየድ ምዃኑ ኣስተውዕሉ። ንኽትሳተፉ ምምዝጋብ ኣገዳሲ እዩ፡ ነቶም ኣብቲ ኣኼባታት ዘይተመዝገቡ ድማ ከነእንግዶም ኣይንኽእልን ኢና።

ብዙሕ ዕለታት ኣሎ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተወሳኺ ዕለታት ክንሕብር ኢና፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ዕለታት ክትምዝገቡ እንተዘይክኢልኩም። ርግጸኛታት ኩኑ፡ ነቶም ኣቐዲሞም ኣብ ክፍለ ግዜ ዝተጸንበሩ ቀዳምነት ዝወሃብ የለን። ኩሉ ተሳታፊ ማዕረ ዕድል ክረክብን ኣድላዪ ሓበሬታ ክረክብን እዩ።
Workers hotline logo
ካቨ ለኦቨድ ካብ 1991 ጀሚሩ ዝንቀሳቐስ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ማሕበር ኮይኑ፡ ዕላምኡ ድማ መሰል ናይቶም ኣብ ቁጠባ እስራኤል ኣዝዮም ድኻታት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምሕላው እዩ። እቲ ማሕበር መሰሎም ዝተጋህሰ ሰራሕተኛታት፣ ብውልቃዊ ሓገዝን ሓፈሻዊ ህዝባዊ ንጥፈታትን ይሕግዝ።
ማእከል ስደተኛታትን ስደተኛታትን ዘይሻራዊን ንመኽሰብ ዘይሰርሕን ትካል ኮይኑ፡ ዕላምኡ ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት ሰራሕተኛታትን ስደተኛታትን ምሕላውን ምድንፋዕን ከምኡ’ውን ኣብ እስራኤል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንምክልኻል እዩ። ማእከል ስደተኛታትን ስደተኛታትን ብዛዕባ መንበሪ ፍቓድ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ: ማእሰርቲ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን፡ ከምኡ’ውን ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንምልላይን ንምሕካምን ዝሕግዙ ኣገባባት ብዝምልከት ምኽርን ቅድሚ ፍርዲ ውክልናን ዝህብ መስመር ቴሌፎን የካይድ።
UNHCR ሕግታት፡ ስርዓታትን ፖሊሲታትን ኣብ ልዕሊ ሓተትቲ ዑቕባ ዘለዎም ጽልዋ ንምትንታንን መሰረታዊ መሰላት ውዕል ንምርግጋጽን ይከታተል።UNHCR ኣብ እስራኤል ንዝተቓልዑ ስደተኛታት ንምጥያስ የቃልል።
ማእከል ልምዓት ስደተኛታት ኣፍሪቃ (ARDC) ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ዝመደበሩ ኣብ መሰረታዊ ማሕበረሰብ ዝተመስረተ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኮይኑ፡ ንስደተኛታት ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእትታው ንምድንፋዕ ዝዓለመ እዩ።
Physicians for Human Rights logo
ሓካይም ሰብኣዊ መሰላትእስራኤል (PHRI) ንኹሎም ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት እስራኤል ዘለዉ ሰባት መሰል ጥዕና ብማዕረ ዝወሃበሉ ፍትሓዊ ሕብረተሰብ ንምድንፋዕይሰርሕ፣ ነጻ ክሊኒክ ድማ የካይድ።
ኣብ ኣሳፍ ቆጸራ ንምሓዝ ብ0556650022ቁጽሪ ቴለፎን ኣብዚ ዝስዕብ መዓልታትን ሰዓታትን ደውሉ፡ ሰንበት: 10:00 – 11:00 ሰሉስ: 10:00 – 11:00
መሲላ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ተልኣቪቭ-ያፎ ኣካል ምምሕዳር ማሕበራዊ ኣገልግሎት እዩ።መሲላ ዝህቦ ኣገልግሎት ሓበሬታ፡ ሽምግልና፡ ምጉስጓስ፡ ምጥቃም መሰላት፡ ሰብኣዊ ሓገዝ፡ ውልቃዊ፡ ስድራቤትን ጉጅለን ምኽሪ፡ ከምኡ’ውንምስ ዝተፈላለዩ ናይ ኮሙንን መንግስታዊ ትካላትን (ትምህርቲ፡ ጥዕና፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት) ኣብ ምትሕሓዝ ዝግበር ሓገዝ ይርከብዎም። መንግስታዊ ትካላት (ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎት)
levinski logo
ክሊኒክ ሌቨንስኪ ንሓፈሻዊ ህዝቢክፉት ኮይኑ ንዝኾነ ጾታዊ ርክብ ዝገበረ ሰብ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኤችኣይቪን ንኸይልከፍ መርመራክግበረሉ ዝደሊ እዩ።
ኣብኢየሩሳሌም ዝርከብ ማእከል ማሕበረሰብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝርከቡ ሓተትቲ ዑቕባን ድኻታት ኣፍሪቃውያንን ጽቡቕ       ሂወት ንምርግጋጽ ዝተመስረተ እዩ። እቲ ማሕበር ምስ ሕብረተሰብ ብሙሉእ ምትሕብባር ዝተመስረተ እንትኸውን፥ ኣባላት ሕብረተሰብ ኣብ ጋንታ እቲ ማሕበር ብምውህሃድ እዩ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ንማሕበረሰብን ንሕብረተሰብን ዝኸውን ማእኸል ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ። እቲ ማእከል ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት የካይድ፡ ትምህርቲ ቋንቋ፡ ሰብኣውን ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራዊ ሓገዝ፡ ምዝመዛ መሰላትን ንህጻናት ዝኸውን ናይ ምምራሕ ፕሮጀክትን።
ቤተ መጻሕፍቲ ጀርዲን ሌቨንስኪ፡ንህጻናትን ዓበይትን ህይወቶም ንምምሕያሽ፡ ዓቕሞም ንምምዕባልን ማሕበራዊ ለውጢ ንምድንፋዕን ዝሕግዝ መሳርሕታትን ክእለታትን ንምዕጣቕዝዓለመ ዝተፈላለዩ መደባት ትምህርትን ምህብታምን ዘካይድ ማሕበረሰባዊ ትምህርታዊ ትካል እዩ። ፕሮጀክት ሲኢሲ ኣብ ዝተፈላለዩናይ ዓበይቲ ምሸታዊ ኮርሳት ትምህርታውን ሞያውን ዕድላት ይህብ።
ማእከል ስደተኛታት ነገቭ ምስ ማሕበረሰብ ሓተቲ ዑቕባ ኣብ በዓር ሸቫን ኣብ መላእነገቭን ብምትሕብባር ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣፍራይን ትርጉም ዘለዎን ህይወት ክመርሑ የኽእሎም።
ASO ኣብ እስራኤል ንዝርከቡኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዑቕባ ንምሕያል ዝዓለመ ኮይኑ፡ ትምህርታውን ሞያውን ሕልምታቶም ክጭበጡን ኣብ ማሕበረሰቦም ኣምባሳደራት ለውጢክኾኑን ብምሕጋዝ እዩ።
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሙን ተልኣቪቭ ንወነንቲ A/5 (ተውዳት ዘሁት) ንነበርቲ ከተማ ተልኣቪቭ-ያፎ ኣገልግሎት ይህብን ኣብ ህሞት ቅልውላውን ኣብኣገደስቲ መጋጠሚ ቦታታትን ከይተረፈ የሰንዮምን እዩ። ኣብታ ከተማ ትሽዓተ ክፍልታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝርከባ ኮይነን፡ ብመሰረትሓደ ዞባዊ ክፍሊ ዝሰርሓ እየን።
ማእከል ኤልጂቢቲ(LGBT)ግበረ ሶዶማውያን ኣብ ተልኣቪቭ-ያፎን ከባቢኣን ንዝርከቡማሕበረሰብ ኤልጂቢቲ መዕቆቢ ኮይኑ፡ ንከባብያዊ ንጥፈታት ኤልጂቢቲ ምስ ተበግሶን ማሕበራዊ ተሳትፎን ጽላል ቅርጺ ኮይኑ፡ ኣብ መዳያት:ማሕበረሰብ፡ ባህልን ሓገዝን ኣገልግሎት ዝህብ እዩ።

קחו חלק בשינוי

עזרו להיאס לספק שירותים חיוניים לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל