דו"ח היא"ס ישראל  "0.06% – המספרים מדברים", מתאר כיצד משרד הפנים משתמש בנוהל הטיפול במבקשי מקלט על-מנת לדחות או להמנע מלהכריע בלמעלה מ-99% מבקשות המקלט שמוגשות אליו. הדו"ח, אשר מבוסס על נתונים שמסרה המדינה במסגרת הליכים משפטיים ובקשות לפי חוק חופש המידע באשר לפעילות יחידת הטיפול במבקשי מקלט (RSD) בין השנים 2019-2011, מתפרסם שנתיים לאחר שפורסם דו"ח מבקר המדינה בנושא זה. כפי שניכר מהדו"ח, אף אחד מהליקויים עליהם עמד המבקר לא תוקן ואף להיפך: כוח אדם ביחידת ה-RSD קטן יותר, משך הטיפול בבקשות ארוך יותר ועומד כיום על ממוצע של 28 חודשים, יותר בקשות נדחות על הסף או בהליכים מזורזים ופחות אנשים הוכרו כפליטים. בסוף הדו"ח ניתנות המלצות לייעול ושיפור מערכת המקלט, בהן הגדלת מספר העובדים ביחידת ה-RSD, קביעת סדר זמנים לטיפול בבקשות, הסדרת מעמדם של מי שממתינים תקופות ארוכות והחלת הליכים מזורזים לאישור בקשות מקלט של קבוצות שרדיפתן מוכרת.
באשר לאזרחי אריתראיה, שהם הקבוצה הגדולה ביותר בישראל בקרב מבקשי המקלט, בעקבות הליכים משפטיים כנגד הדחייה הגורפת של בקשותיהם על בסיס חוות דעת של המשרד הפנים לפיה עריקה מהצבא אינה מקימה עילת מקלט, ביום 7.7.2019 הודיע משרד הפנים כי בהתאם להנחיות היועמ"ש גובשו אמות מידה מחודשות לבחינת הבקשות, וכי יפתחו מחדש את 3000 הבקשות שנדחו, לצד התחלת הבחינה ב-10,000 שהוקפאו. לפי תשובה לבקשת חופש מידע שנמסרה לאחר כתיבת הדו"ח, מתברר כי בשנה שחלפה מאז אותה הודעה נדונו רק 32 בקשות והוכרעו רק 21, מתוכן הומלץ לשר הפנים להכיר ב-9 כפליטים. הרשות מוסרת כי הטיפול בבקשות הוא לפי סדר הגשתן, כאשר כרגע משרד הפנים עדיין מטפל במי שהגישו בקשות מקלט בשנת 2014.