פנייה לקביעת מדיניות אי-הרחקה זמנית ביחס לאזרחי אוקראינה

בשים לב לפלישה הרוסית לאוקראינה ולמצב במדינה, ביום 27.2.2022 פנינו, היא"ס ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בדרישה לגיבוש מדיניות אי-הרחקה כלפי אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, שחרור ממשמורת והשהיית ההחלה של הנוהל המהיר לדחיית בקשות מקלט של אזרחי אוקראינה.