נציבות האו"ם לפליטים – דו"ח שנתי

UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2018 (June 2019)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2018 העוסק בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים אחרים. הדו"ח מתאר מגמות עולמיות בשנה זו, ומביא נתונים מספריים הנוגעים לתופעה.

יחד עם פרסום הדו"ח, הנציבות פרסמה טבלאות מספריות מפורטות, המכילות נתונים הנוגעים, בין השאר, לשעורי ההכרה בפליטים לפי חלוקה של מדינות מוצא ומדינות מארחות, יישוב מחדש ועזיבה של מבקשי מקלט, אינדיקטורים בנוגע לנטל המוטל על מדינות שונות שבהן שוהים פליטים ומבקשי מקלט, ועוד.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה