AAA (Syria) v. The Secretary of State fir the Home Department, [2023] EWCA Civ 745

בשנת 2022 הממשלה חתמה עם ממשלת רואנדה על הסכם לפיו רואנדה תיחשב ל"מדינה שלישית בטוחה", שאליה ניתן לגרש מבקשי מקלט.

במסגרת ערעור שבו נדונה חוקיות ההסכם, דעת הרוב בבית המשפט לערעורים קבעה שבמערכת המקלט של רואנדה מתקיימים ליקויים המבססים חשש ממשי לקיומו של סיכון אמיתי להחזרת אנשים מרואנדה למדינות מוצאם, שבהן נשקפת להם סכנה, וזאת אף על פי שיש בסיס טוב לבקשותיהם למקלט.

בית המשפט קבע שממשלת רואנדה אמנם נתנה את התחייבויותיה בתום לב ומתוך כוונה להתמודד עם הפגמים במערכת המקלט ברואנדה, אך הראיות שהוצגו אינן מלמדות על שינויים מספקים במערכת המקלט הרואנדית. בהתאם לכך נקבע שגירוש מבקשי מקלט לרואנדה יהווה הפרה של סעיף 3 לאמונה האירופית לזכויות אדם.