דרפורים בחולות והתפטרות יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

עתמ (ב"ש) 5618-04-15  פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הפנים

ביום 4.5.2015 דחה בית המשפט המחוזי בב"ש עתירה לשחרורו מחולות של סודני מחבל דרפור, אולם הורה כי בקשת המקלט שלו תוכרע בתוך 45 יום ולא, תישקל קציבת החזקתו בחולות. בחלוף 45 יום ומשלא מולא פסק הדין, הגישו עו"ד ברנד ועו"ד דיאמונד בקשת ביזיון. במסגרת תגובת משרד הפנים נמסר כי:

16. ביום 02.07.2015 ניתנה החלטה ע"י ממונה ביקורת הגבולות לפיה עניינו של המבקש יובא בפניו למתן החלטה ביום 01.08.2015, וזאת לאחר שהוועדה המייעצת לענייני פליטים תדון בעניין המבקש, כך שביום 01.08.2015 תהיה בפני ממונה ביקורת הגבולות המלצת הוועדה המייעצת לענייני פליטים ותשתית עובדתית מלאה לצורך קבלת החלטה מבוססת כדבעי ביחס להמשך שהיית המבקש במרכז חולות.

מצ"ב שימוע שנערך למערער והחלטת הממונה מיום 02.07.2015, סומנו כנספח א'.

17. בעניין זה תבקש המשיבה לעדכן כי ביום 22.7.15 הודיע עו"ד אבי חימי,  יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים, לחברי הוועדה המייעצת לענייני פליטים על פרישתו מתפקיד יו"ר הוועדה. משכך לא התקיימו דיונים בתיקים אשר נקבעו מראש לדיון ביום 22.7.15, ובכלל זה גם בעניינו של המבקש.

18. המשיבה תטען כי בנסיבות המתוארות לעיל, נראה כי הוראות פסק הדין קוימו במלואן ודין הבקשה להידחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה