Sudan: Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum , August 2016

משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק פרסמו דו"ח משותף על מצבם של אנשים מדרפור, דרום קורדופאן ואזור הנילוס הכחול בחרטום, בין השאר בכל הנוגע לטיפול באנשים אלה בשדה התעופה הבינלאומי בחרטום, יחס השלטונות אליהם, תנאי המחיה שלהם והגישה האווירית והיבשתית לחרטום מאזורים אלה.