הדו"ח לשנת 2014, שפורסם ביום 25.6.2015, ציין את מצבם של מבקשי המקלט כ"אחת הבעיות המרכזיות בישראל ביחס לזכויות אדם". הדו"ח מפרט אודות מצבם החוקי בישראל, זכויותיהם, החקיקה, מתקני הכליאה ומדיניות ההרחקה.