DD (Albania) v SSHD (December 12, 2016)

הטריבונל העליון לענייני הגירה הפך את קביעות הערכאה הראשונה של הטריבונל בעניין משמעויות היותה של המערערת נפגעת אלימות במשפחה במסגרת הליך בקשתה למקלט.

המערערת, אזרחית אלבניה, סבלה מאלימות קשה מידי בעלה, עד שהחליטה לעזוב את המדינה, להימלט לבריטניה ולבקש בה מקלט. טריבונל ההגירה בערכאה הראשונה קבע שהאלימות שממנה המערערת סבלה אינה מגיעה לכדי הפרה של זכויות אדם בסיסיות המהווה רדיפה, שבכל מקרה היא יכולה לקבל הגנה באלבניה, וכי היא אינה שייכת ל"קבוצה חברתית מסוימת" כמשמעה באמנה בדבר מעמדם של פליטים.

הטריבונל העליון קבע שהערכאה הראשונה שגתה כאשר קבעה שהמערערת לא שייכת ל"קבוצה חברתית מסוימת". נקבע שניתן לראות בה חלק מקבוצה חברתית מסוימת, בין שמדובר בקבוצת הנשים באלבניה ובין שמדובר בקבוצת הנשים שסובלות מאלימות במשפחה, והוסיף וקבע שהאלימות ממנה סבלה מהווה רדיפה.

הטריבונל העליון קבע שהשאלה שנותרה לבחינה היא האם נשים במצב זה יכולות לזכות להגנה באלבניה, ולכן הורה לצדדים להגיש ראיות בעניין זה.