בית המשפט העליון – תחולת חוק השבות על אלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי

בג"ץ 1775/19 מרינצ'בה נ' שר הפנים (29.8.2021)

בית המשפט העליון פסק, ברוב דעות, שאלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי זכאית למעמד עולה ולאזרחות.

העותרות הן אלמנות של זכאי שבות שאינם יהודים, כהגדרתו של מונח זה בחוק השבות. בעוד שסעיף 4א לחוק השבות קובע מפורשות שבן זוג של יהודי זכאי לזכויות לפי חוק השבות וחוק האזרחות אף אם בן הזוג אינו בין החיים, החוק אינו מתייחס מפורשות למצבים, שבהם בן הזוג המנוח אינו יהודי אלא זכאי שבות שאינו יהודי (למשל ילד או נכד של יהודי).

שופטי הרוב (השופט עמית והשופטת ברון) קבעו שלשונו של חוק השבות סובלת את שתי האפשרויות, וכי פרשנות תכליתית של החוק מחייבת לבחון לפי נסיבות המקרה אם האלמנה תיחשב עדיין לבת זוגו של זכאי השבות. בית המשפט קבע כי יש לבחון מהותית האם האלמנה מקיימת "קשר גורל" עם העם היהודי, וכי שלילה גורפת של החלת חוק השבות על אלמנת זכאי שבות לא יכולה לעמוד.

שופט המיעוט (השופט מינץ) קבע שיש לפרש את חוק השבות כך שלא יחול על אלמנת זכאי שבות שאינו יהודי.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה