בר"ם 7216/18 אלקאסם נ' משרד הפנים (18.10.2018)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לפיו אושרה החלטת משרד הפנים לבטל אשרת כניסה ורישיון ישיבה בישראל, שניתנו לאזרחית ארה"ב לפני בואה לישראל לצורך לימודים אקדמיים, וזאת בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, המאפשרות לעשות כן בעניינם של מי שפועלים בארגון שקרא ביודעין קריאה לחרם על ישראל או התחייב להשתתף בחרם כאמור.

במסגרת פסק הדין בית המשפט העליון עמד על כך שהמבקשת הייתה פעילה בארגון קטן, שאמנם קיים פעילות חרם, אך פעילותו הייתה מינורית וספוראדית, והוא מנה פעילים ספורים. בית המשפט עמד על כך שהפעילות המינורית בעבר אינה יכולה לשמש טעם למניעת כניסה, במיוחד נוכח חלוף הזמן מאז המבקשת חדלה מפעילותה בארגון, לאור עדויות לפיהן המבקשת נכונה לקיים דיאלוג פתוח ומכבד, ולאור הצהרת המבקשת לפיה היא אינה פעילת חרם עוד ולא תקרא לחרם על ישראל.

בית המשפט ציין, שככל שהמבקשת תנצל את שהותה בישראל כדי לקרוא לחרם, ניתן יהיה לבטל את רישיון הישיבה שלה ולגרשה.