בר"ם 4604/16 גברמדהין נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.6.2016)

במסגרת בקשת רשות ערעור, שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי נוכח העובדה שלא נקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה אמות מידה לשילוח אנשים למתקן "חולות" ולקביעת משך הזמן שבמהלכו יוחזקו אנשים במתקן, יש לשחרר את המבקש מהמתקן.

בית המשפט העליון ציין שהמדינה הודיעה כי היא פועלת לגיבוש נוהל חדש בעניין זימונים למתקן חולות, שיסדיר את אופן עריכת השימוע לפני מתן הוראת שהייה ואת אמות המידה להחלטה על מתן הוראת שהייה, וכי עריכת הנוהל תסתיים עוד כחודש. בית המשפט ציין כי הוא מאמין שתינתן הדעת גם לקריטריונים שמציע ארגון זכויות האדם המייצג את המבקש, ורשם לפניו את הודעת המדינה. נקבע כי לאור העובדה שהמצב הנורמטיבי עומד להשתנות, בית המשפט לא יידרש לשאלות שהמבקש העלה בעניין אמות המידה למתן זימונים למתקן.