עת"מ (י-ם) 31978-01-21 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים (13.8.2023)

בעתירה, שהוגשה על ידי היא"ס ישראל, מוקד סיוע לפליטים ומהגרים והאגודה לזכויות האזרח לישראל, נתבקש ביטול תנאי הסף בנוהל הטיפול בבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, בו נקבע כי בקשות של "מסתננים" יידחו על הסף.
בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה משרד הפנים הודיע שיתקן את הנוהל כך שבמקום הוראה לפיה בקשות "מסתננים" יידחו על הסף, ייקבע שניתן להחליט לדחות את הבקשה על הסף אם "המבקש הסתנן לישראל ובהתחשב במכלול הנסיבות אין על פניו טעמים המצדיקים המשך בחינה במטה". לאחר הודעה זו הארגונים העותרים הבהירו שלעמדתם שאלת ה"הסתננות" היא שיקול חיצוני וזר שאין להביא בחשבון בשעה שנבחנת שאלת דחיית הבקשה על הסף.
בית המשפט עמד על כך שמדברי באת כוח משרד הפנים עולה שתכלית הסעיף היא הצהרתית, "באופן שייתן ביטוי מפורש לכך שלשיטת המשיב שיקול ההסתננות הוא שיקול מותר ורלוונטי שראש צוות רשאי להביא בחשבון בין מכלול שיקוליו בשלב הבחינה הראשונית של בקשה הומניטארית", וכי "ההסתננות אינה מהווה שיקול בעל משקל עדיף, מיוחד או מוגבר מראש, אלא נתון שמשקלו ייקבע בכל מקרה לפי מכלול נסיבותיו".
בית המשפט קבע כי עצם ההבאה בחשבון של שיקול ה"הסתננות" בשלב הראשוני של בחינת הבקשה אינו פסול, ודחה את הטענה לפיה היא מהווה ענישה פסולה על רקע השתייכות קבוצתי. בית המשפט קבע כי אין מקום לפסול את התנאי בנוסח החדש שהוצא על ידי משרד הפנים, וקבע כי יש לדחות את העתירה לביטולו כליל של סעיף ה"הסתננות" בנוהל, בכפוף לכך שבתוך 60 ימים יתוקן נוסח הנוהל באופן שהוצע על ידי משרד הפנים.