בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ 50113-08-16 הברה נ' משרד הפנים (14.9.2016)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין אי קיצור תקופת ההחזקה במתקן "חולות".

המערער, אזרח אריתריאה הנמצא בישראל מאז שנת 2011, זומן למתקן "חולות", והגיש ערר לבית הדין לעררים נגד ההחלטה לזמנו. הערר נדחה בשל עשיית דין עצמי ואי התייצבותו של המערער במתקן. גם לאחר דחיית הערר המערער לא התייצב, ולבסוף נעצר, הושם במשמורת, ובהמשך הועבר למתקן "חולות".

ערר נוסף שהגיש המערער על החזקתו במתקן "חולות" נדחה. בין השאר נטען בערר שהמערער הוא קורבן עבירת החזקה בתנאי עבדות, אולם עמדת המשטרה, שהוצגה בפני בית הדין, הייתה שאין ראשית ראיה לביסוס טענה זו.

בערעור המערער טען שהיה על בית הדין לקצר את תקופת ההחזקה ב"חולות" נוכח היותו קורבן החזקה בתנאי עבדות ונוכח קורותיו באריתריאה.

בית המשפט דחה את טענות הסף של המדינה ביחס לקיומו של מעשה בית דין וביחס לחוסר ניקיון הכפיים של המערער, אך דחה את הערעור לגופו. בית המשפט קבע שטענותיו של המערער ביחס לאופיו של השירות הצבאי באריתריאה נטענו על ידי בא כוחו, אך לא נטענו מפיו בראיונות שעבר.

בית המשפט הוסיף כי גם אם היו הטענות שהעלה בא כוח המערער ביחס לשירות הצבאי באריתריאה נכונות, לא היה בכך כדי לבסס את טענתו שהוחזק בתנאי עבדות, משום ש"יש לזכור שמדובר בשירות צבאי במסגרת מדינתית פורמאלית ובפרק שהסתיים כשבע שנים לפני שהמערער הסתנן לישראל, הרחק מבחינת זמן ומקום מישראל ומהגעת המערער אליה", לשון בית המשפט, ומשום שבית המשפט לא מצא סיבה לפקפק בעמדת המשטרה לפיה לא נמצאה ראשית ראיה להיותו של המערער קורבן החזקה בתנאי עבדות.

בית המשפט הוסיף כי "בידוע שתנאי החיים באריתראה אינם קלים ויש להניח שרובם המכריע של המסתננים האריתראים הנמצאים בישראל סבלו שם מתנאי חיים קשים, שהרי לא לחינם הם עזבו את אריתראה בחיפוש אחר  מקום נוח יותר לחיות בו, להתפרנס ולסייע בפרנסת משפחותיהם. החלטה לפיה תנאי החיים הקשים באריתראה מצדיקים קיצור תקופת השהייה במרכז השהייה, תביא לכך שברוב המקרים התקופה שתיקבע בהוראת השהייה תהיה קצרה מהתקופה המירבית האפשרית, ומטרות החוק לא יושגו".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה