בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין שדרוג מעמדו של מבקש מקלט המצוי בהליך המדורג

עמ"נ (ת"א) 68035-06-18 צלחאת נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (9.7.2019)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, וקבע שאין מקום להתערב בהחלטת משרד הפנים שלא לשדרג את רישיון הישיבה שבו אוחז המערער, אזרח אריתריאה הנשוי לאזרחית ישראל, לפי נוהל הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל – רישיון מסוג ב/1 – לרישיון מסוג א/5. זאת בשל אי המצאת "מסמכי הסף" הדרושים לפי הנוהל (דרכון תקף לשנתיים, תעודת לידה מקורית או מאומתת, אישור על מצבו האישי של מבקש המעמד ואישור בדבר העדרו של עבר פלילי).

בהמשך להליכים קודמים שהתקיימו בעניינו והמתוארים בפסק הדין, המערער הגיש בקשה להכיר בו כפליט. בהתאם לתיקון בנוהל הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לישראלים, המאפשר קבלת רישיון ישיבה מסוג ב/1 למבקשי מקלט גם אם לא עלה בידם להציג את כל "מסמכי הסף", ניתן למערער רישיון ישיבה מן הסוג האמור.

בית המשפט המחוזי קבע שהדרישה להמצאת "מסמכי סף" כתנאי לתחילת ההליך המדורג אושרה בפסיקת בית המשפט העליון. עוד נקבע שלא נמצא עילה להתערב בהוראות הנוהל, וכי למעלה מן הצורך – ההליך שננקט על ידי המערערים אינו האכסנייה המתאימה לבירור טענותיהם בדבר אי-סבירות הוראות הנוהל. עוד נקבע שלא נמצאה עילה לסטייה מהוראות הנוהל בעניינם של המערערים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה