עת"מ (ב"ש) 45653-01-15 פלוני נ' משרד הפנים (20.8.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) קיבל באופן חלקי עתירה של אזרח סודן נגד הוראת שהייה שהוצאה נגדו והורה לקיים שימוע חדש, בו תישקל תקופת החזקתו במתקן "חולות".

בפסק הדין נקבע, כי לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין חוקתיות התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות, יש לדחות את טענת העותר לפיה התכלית של "מניעת השתקעות" בישראל היא לא ראויה. כמו כן נפסק שאין פגם בקריטריונים שנקבעו לזימון "מסתננים" למתקן "חולות". בנוסף, נדחתה הטענה כי הגשת בקשת מקלט על ידי העותר מצדיקה להימנע מלהחזיקו במתקן עד להכרעה בבקשת המקלט.

עם זאת, נקבע כי על ממונה ביקורת הגבולות לשקול את משך התקופה בה יוחזק העותר ב"חולות" בהינתן נסיבותיו האישיות ולא להוציא באופן שרירותי הוראת שהייה לפרק הזמן המקסימלי המותר. לפיכך נפסק כי עניינו של העותר יוחזר אל ממונה ביקורת הגבולות לשימוע נוסף.

לפסק דין נוסף וכמעט זהה: עת"מ (ב"ש) 31517-02-15 פלוני נ' משרד הפנים (20.8.2015)