עמ"נ (ב"ש) 41099-11-16 ביאה נ' משרד הפנים (5.1.2017). בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט להותיר את המערער במשמורת.
המערער, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירת תקיפה כלפי בת זוגו ובעבירת היזק לרכוש, ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו, הוצא נגדו צו משמורת. בית הדין דחה את בקשתו לשחרור ממשמורת.

בית המשפט המחוזי קבע שלמרות שהעבירה נעברה רק כלפי בת זוגו, שעמה התפייס לאחר מכן, העובדה שהעבירה בוצעה על רקע צריכת אלכוהול מהווה אינדיקציה לסכנה כלפי כלל הציבור. עם זאת, בית המשפט עמד על הקושי שבהחזקת אזרחי אריתריאה במשמורת פרק זמן בלתי מוגבל בהעדר אפשרות להרחיקם מישראל, וקבע שפתוחה הדרך בפני המערער להציע "מנגנון פרטי לבחינת מסוכנותו". בית המשפט עמד על כך שהמערער הציג, אמנם, מסגרת טיפולית להתמכרויות שהסכימה לקבלו, אך לא הציג תכנית שיש בה התייחסות פרטנית אל המערער עצמו, ולכן קיים קושי בהערכת הסיכון הנשקף ממנו.

לפיכך, בית המשפט דחה את הערעור, אך קבע שאין מדובר בסוף פסוק, וכי ככל שתובא בפני בית הדין חוות דעת המעריכה את הסיכון הנשקף ממנו, יש לשקול את שחרורו ממשמורת.