ערר (ת"א) 1049-17 ג'.מ' נ' משרד הפנים (25.10.2017)

משרד הפנים דחה על הסף את בקשת המקלט של העורר, וזאת בשל מחלוקת בעניין אזרחותו. העורר נולד בשטח דרום סודן, לפני שמדינה זו הוקמה, ועבר בילדותו להתגורר בחרטום, המצויה ברפובליקה של סודן (המכונה על ידי בית הדין "צפון סודן") ואינה בטריטוריה של דרום סודן. משרד הפנים הגיע למסקנה שהעורר זכאי לאזרחות דרום סודן ואינו זכאי לאזרחות של הרפובליקה של סודן. העורר סירב לקבל עמדה זו ולכן בקשתו למקלט נדחתה על הסף.

בית הדין קבע שיש לפרש באופן מצמצם את הוראות נוהל הטיפול במבקשי מקלט, המאפשרות דחיית בקשות מקלט על הסף.

בית הדין קבע שלא נטען כלפי העורר שהוא העלים מידע או מסר מידע כוזב ביחס לאזרחותו, וכי המחלוקת ביחס למדינת אזרחותו היא מחלוקת משפטית בעיקרה. כמו כן נקבע כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון השאלה המרכזית היא אינה אזרחותו הפורמלית של אדם, אלא האם ניתן להרחיקו למדינה שבה לא תישקף לו סכנה.

לפיכך, בית הדין קיבל את הערר, ביטל את החלטת משרד הפנים לדחות על הסף את בקשת המקלט, וקבע שהעורר יוכל להגיש בקשת מקלט עדכנית שבה יוכל להתייחס הן לסכנות שעלולות להישקף לו ברפובליקה של סודן והן לסכנות שעלולות להישקף לו בדרום סודן.