ערר (ת"א) 4355-15 עבדאלסלאם נ' משרד הפנים (17.4.2016)

בית הדין קיבל באופן חלקי ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", שהוצאה לאזרח סודן.

הטענה המרכזית של העורר היא שכבר בתחילת שנת 2014 הגיש בקשה למקלט, כי עד למועד זה טרם התקבלה החלטה, וכי בהתאם להתחייבות המדינה בבג"ץ הייתה צריכה להתקבל החלטה בבקשה לא יאוחר מחודש פברואר 2016.

בית הדין קבע כי עצם ההחלטה להוציא לעורר הוראת שהייה היא סבירה, וכי עצם הגשת בקשת מקלט אינה נימוק לביטול הוראת השהייה. יחד עם זאת נקבע שנוכח הפרת התחייבות משרד הפנים לסיים עד חודש פברואר 2016 את בחינת בקשות המקלט, נקודת האיזון השתנתה.

בית הדין קבע שאם משרד הפנים לא יקבל החלטה בבקשת המקלט בתוך 30 ימים, יהיה עליו לשחרר את העורר ממתקן "חולות" על מנת שימתין לקבלת ההחלטה בבקשתו מחוץ למתקן. עוד נקבע שככל שבקשת המקלט של העורר תידחה, הוא ישוב למתקן כדי להשלים את התקופה שנקצבה לו.