תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx

ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות.

התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה.

בהתאם לתזכיר הצעת החוק, תקופת ההחזקה במתקן השהייה של מי שנכנסו לישראל לפני כניסת החוק לתוקף תעמוד על פרק זמן של עד שנה, כשממונה ביקורת הגבולות רשאי להאריכה "מטעמים מיוחדים שיירשמו" לפרק זמן של עד 18 חודשים במצטבר. באשר למי שייכנס לישראל לאחר כניסתו של החוק לתוקף, ניתן יהיה להחזיקו במתקן השהייה פרק זמן של עד 18 חודשים (וזאת גם ללא "טעמים מיוחדים").

התזכיר כולל גם הוראה, לפיה בתי המשפט ובתי הדין לעררים לא יידרשו לסעדים זמניים המעכבים את ההתייצבות במתקן השהייה לפני ההתייצבות במתקן בפועל, אלא "מטעמים מיוחדים שיירשמו". כמו כן התזכיר מציע להחמיר את תקופות ההחזקה במשמורת של מי שהפר את כללי ההתנהגות במתקן השהייה ושל מי שלא חידש במועד את רישיון הישיבה שבידיו. בנוסף, התזכיר מבקש לבטל את אחד החריגים לזימון למתקן, הקיים בחוק בנוסחו הנוכחי – הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה