משרד הפנים – מדיניות ביחס לאזרחי אוקראינה

הודעה לעיתונות – מדיניות שרת הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל (24.10.2022)

ביום 24.10.2022 פורסמה הודעה לעיתונות לפיה שרת הפנים עדכנה את המדיניות לעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל וכי לא תבוצענה פעולות אכיפה נגד העסקתם של אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל עד ליום 30.9.2022 ובלבד שחלפו 90 יום מעת כניסתם ארצה ושברשותם דרכון אוקראיני. האיסור על העסקתם של אזרחי אוקראינה שהגיעו לישראל לאחר מועד זה תיאכף, וזאת אף בחלוף 90 יום מהגעתם ארצה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה