בג"ץ 1031/18 Moshir נ' שר הפנים

ביום 5.2.2018 הגישו 24 מבקשי מקלט אזרחי סודן עתירה לבג"ץ, בה בית המשפט התבקש להורות למשרד הפנים לקבל החלטות בבקשות המקלט של תושבי הרי הנובה והנילוס הכחול, שהטיפול בבקשותיהם הוקפא, ולחלופין להעניק להם רישיונות ישיבה מסוג א/5 או רישיונות ישיבה מסוג זה בהתאם לקריטריונים שנקבעו ביחס לתושבי דרפור.

בתגובה שמשרד הפנים הגיש ביום 22.3.2018 נטען שבמסגרת עתירה אחרת (בג"ץ 4630/17) נדון עניין זהה ביחס לתושבי חבל דרפור, וכי ככל שתתקבל הכרעה עקרונית בעתירה זו ביחס לתושבי דרפור, היא תחול גם על תושבי הרי הנובה והנילוס הכחול. עוד נטען כי העניין מצוי על שולחנו של הדרג המדיני הבכיר, וכי מטעמים אלה משרד הפנים מבקש לשוב ולעדכן את בית המשפט בתוך 30 ימים.

בעקבות תשובה לתגובה שהוגשה על ידי העותרים, שהתנגדו להשעיית ההליכים, בית המשפט (השופטת ברון) קבע ביום 9.4.2018 כי אין מקום להשעיית הטיפול בעתירה, וכי על המשיבים להגיש תגובה לגופה של העתירה עד יום 9.5.2018.