בר"ם 5893/15 קסטה נ' משרד הפנים (1.9.2015)

בית הדין לעררים (הדיין ברגמן) דחה בקשה לצו ארעי בעניינו של מבקש מקלט שזומן לחולות, תוך שקבע כי סיכויי הערר אינם גבוהים וכי לא הוכח שצו ארעי נדרש למניעת נזק חמור שאינו בר תיקון. בית הדין הורה כי תשובת המשיב תוגש רק לאחר שהעורר יתייצב בחולות. על כך הוגשה בקשת רשות ערעור למחוזי (רע"מ 54940-08-15) אשר קבע כי הבקשה מצריכה תגובה אולם דחה אף הוא את הבקשה לצו ארעי. בית המשפט העליון (השופטת ברק-ארז) דחה בקשת רשות ערעור על החלטה זו תוך שקבע כי:

"הבקשה היא למעשה בקשה לדון ב"גלגול שלישי" בשאלת הענקתו של הצו הארעי, וממילא חלה על הדיון בה אמת מידה מצמצמת… המבקש לא הצביע על נזקים מיוחדים שייגרמו לו בשל הכניסה למתקן, וטענותיו בעניין זה אמנם נושאות אופי כללי, כפי שקבע בית הדין לעררים".

* במקביל, בית הדין לעררים דחה עוד מספר בקשות לצווים ארעיים בענייני חולות, בהן נתקפו הקריטריונים ונטען כי הוגשה בקשת מקלט. לעומת זאת, כן ניתנו צווים במקרים בהם הוצבע על נזק קונקרטי שייגרם לעורר (למשל בעררים שהוגשו ע"י עו"ד טל מסר, ע"י  עידן מולדבסקי, וע"י אמנון קרן, בהם נטענו טענות על מצבם הבריאותי/הנפשי של העוררים, או על קיומו של תא משפחתי).