בית המשפט המחוזי בחיפה – מחיקת עתירה לאור כוונת משרד הפנים לקיים שימוע חדש לעניין משך ההחזקה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 385-11-15 מהרי נ' משרד הפנים (1.3.2016)

בית המשפט המחוזי מחק עתירה נגד החלטת משרד הפנים לזמן אזרח אריתריאה למתקן "חולות".

הרקע להחלטה הוא הודעת משרד הפנים שניתנה בעתירה זו (כמו גם בעשרות עתירות ועררים נוספים), לפיה משרד הפנים יקיים לעותר שימוע נוסף כדי להחליט על משך החזקתו במתקן "חולות". בהודעת משרד הפנים נמסר לבית המשפט כי בעקבות הליכי ביזיון בית המשפט בבג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת, הוחלט שכל מי שזומן למתקן חולות לפרק זמן של שנה, יוזמן לשימוע נוסף, שבו יוחלט מה יהיה משך שהייתו במתקן.

בית המשפט קיבל את בקשת משרד הפנים למחוק את העתירה ודחה את טענות העותר שהתנגד למחיקה, תוך שהוא קובע כי לעותר שמורה הזכות, לאחר שתתקבל החלטה חדשה בעניינו, לנקוט בהליך משפטי חדש.

בית המשפט הוסיף כי אין ספק שעל משרד הפנים לבחון גם את עצם הוצאת הוראת השהייה ולא רק את משך, ולהביא במסגרת שיקוליו את מצבו הרפואי של העותר, את טענתו כי היה כלוא באריתריאה ללא משפט במשך 4 שנים, שם היה קורבן לעינויים שגרמו לו לבעיות ראש וזיכרון, היה קורבן לאיומים ועינויים בסיני, והוחזק במשמורת בישראל במשך שנה וחצי.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה