ערר (י-ם) 2150-16 (15.11.2017)

עניינו של הערר במבקש מקלט מדרפור שהגיש בקשה למקלט עם כניסתו לישראל בשנת 2008, ובשנת 2013 הגיש בקשת מקלט למשרד הפנים. לאחר ששוב ושוב נערכו לו שימועים לקראת זימונו ל'חולות' הגשנו עבורו ערר בגין אי-ההכרעה הממושכת בבקשתו למקלט. בפסק דינה, קובעת הדיינת בן שאול ויס כי יש לראות בעורר כמי שהגיש בקשת מקלט בשנת 2008, עם פנייתו לנציבות האו"ם לפליטים, שכן באותה העת זו היתה הדרך להגיש בקשות אלה, וכי המשיב מתנער משך עשר שנים מחובתו להכריע בבקשות מקלט של דרפורים, ואין סיבה שהעורר ישא במחיר התנהלות זו. על כן, נקבע כי יש לתת לעורר רישיון א/5 לאלתר (מבלי שבית הדין מכיר בו כפליט) עד להכרעה בבקשתו. כן נפסקו הוצאות בסך 10,000 ₪.