http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2717686

ביום 23.8.2015 עדכנה רשות האוכלוסין וההגירה את הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות". בהתאם לקריטריונים עד למועד זה, שולחו "מסתננים" למתקן בהתאם לקריטריונים הנוגעים לתקופת שהייתם בישראל ("קריטריון הוותק"). בהתאם לקריטריונים החדשים, ניתן לשלח למתקן על "מסתנן", אלא אם קיימת מניעה לפי הדין או לפי הנוהל לזימונו.