תרומות ניתן לשלוח באמצעות צ'ק לכתובת:
צייטלין 1, ת"א

או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הנ"ל:
440175
סניף 85
בנק דיסקונט
*נא לציין כי מדובר בתרומה

אנו מודים מקרב לב על כל תרומה, גדולה כקטנה.