נציבות האו"ם לפליטים – תחולת אמנת הפליטים על פלסטינים

UNHCR, Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש דצמבר 2017 הנחיות לגבי פרשנות סעיף 1D לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, המתייחס למעמדם של פליטים הזוכים להגנה וסיוע של סוכנות אחרת של האו"ם (בפועל – פלסטינים תחת המנדט של […]

חוק הכניסה לישראל – בית הדין לעררים

ביום 28.12.2017 אישרה וועדת הפנים בכנסת את תקנות בית הדין לעררים הנוגעות לאגרות ולסדרי הדין בבית הדין, כהוראות קבועות. עד כה, התקנות אושרו מפעם לפעם כהוראת שעה, לצורך המשך בחינתן בהמשך להערות הארגונים. לקראת הדיון בוועדה, נשלח מכתב מטעם היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים ביחס לסוגיות שעודן דורשות פתרון בהקשר לעבודת בית הדין, ובמהלך הדיון נמסרו […]

בית הדין לעררים – הענקת רישיון מסוג א/5 לדרפורים הממתינים להכרעה בבקשתם למקלט

ערר 3844-17 ו-12 אחרים (13.12.2017) בית הדין לעררים הכריע בשלושה-עשר עררים שאוחדו, בהם שמונה שיוצגו ע"י היא"ס, בעניינם של מבקשי מקלט מחבל דרפור הממתינים תקופות ממושכות להכרעה בבקשותיהם למקלט. בהמשך לפסקי הדין של בית הדין בעררים 1364-15, 2051-16 ו-2150-16 (אשר על השניים האחרונים בהם הוגש לאחרונה ערעור מטעם משרד הפנים), גם כאן קבע בית הדין […]

בית הדין לעררים – חוסר הנגישות ללשכה בסלמה

ערר (ת"א) 4881-17 אשורפולינג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.12.2017) בהחלטת ביניים, בית הדין לעררים עמד על כך שבחודשים האחרונים מוגשים עררים רבים, שבהם נטען כי קיימות בעיות נגישות משמעותיות שאינן מאפשרות הגשת בקשות מקלט, בעוד שרשות האוכלוסין וההגירה טוענת שהתורים התקצרו משמעותית. משום כך, דיינת בית הדין קיימה ביקור לא מתואם במשרדי הרשות שבהם מוגשות […]

בית המשפט העליון – עתירה בגין המגבלות על הגשת בקשות מקלט

בג"ץ 7501/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים, תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 2.1.2018 והחלטת בית המשפט העליון לדחות את הבקשה לצו ביניים  מיום 3.1.2017 המדינה הגיבה ביום 2.1.2018 לבקשה לצו ביניים שהוגש במסגרת עתירת המוקד לפליטים ולמהגרים מחודש אוקטובר 2017. במסגרת העתירה בית המשפט התבקש, בין השאר, להורות לרשות האוכלוסין וההגירה לקלוט לאלתר […]

נתונים מספריים על בקשות מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסהר נ' הכנסת – הודעה מטעם המדינה מיום 12.12.2017 ביום 12.12.2017 המדינה הגישה, בהתאם להוראת בית המשפט בהליך בעניין "חוק הפיקדון", הודעה הכוללת נתונים מספריים בדבר מספר הנכנסים לישראל ("מסתננים") בשנים האחרונות, מספר ה"מסתננים" הנמצאים עדיין בישראל, מספר בקשות המקלט שהוגשו מאז שנת 2012 לפי פילוח שנתי ופילוח לפי מדינת מוצא, מספר בקשות […]

תכניות המדינה לגרש את אזרחי סודן ואריתריאה לאוגנדה ורואנדה

נוהל הרחקה למדינות שלישיות (נוהל מס' 10.9.0005, 1.1.2018) ביום 1.1.2018 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הרחקת מי שמוגדרים כ"מסתננים" למדינות שלישיות. בנוהל נטען שמדינת ישראל הגיעה להסכמים עם שתי מדינות, המאפשרות קליטה של "מסתננים", וכי מדינות אלה התחייבו, בין היתר, לא לגרש את ה"מסתננים" למדינות מוצאם. הנוהל חל על אזרחי סודן ואריתריאה שלא […]