נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016)

נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל חדש בעניין הוצאת הוראות שהייה ל"מסתננים" למתקן "חולות". הנוהל החדש מפרט נסיבות בגינן רשאי הממונה לקצר את משך הוראת השהייה: גיל, מצב רפואי, הליכי הגירה מתקדמים, בקשה למקלט שהוגשה לפני יום 15.2.16, מקרים הומניטריים מיוחדים.