UNHCR Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש יוני 2015 הנחיות להכרה בפליטים prima facie. הכרה בפליטים prima facie היא הכרה על יסוד נתונים ברורים ביחס למצב במדינות מוצאם של מבקשי מקלט מבלי שבהכרח ייערך הליך בירור פרטני בעניין זכאות למקלט, ונעשה בה שימוש, בין השאר, במצבים קבוצתיים, בהם ישנו מספר גדול של מבקשי מאותה מדינה, המקשה על […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית בקשה לצו ביניים בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עת"מ (י-ם) 31754-08-15 Abdalla Ibrahim נ' משרד הפנים (4.9.2015) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת גאולה לוין) דחה בקשה לצו ביניים בעניין התייצבות אזרח אריתריאה במתקן "חולות". בית המשפט קבע כי פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין דסטה, שקבע כי סעיפים מסוימים בחוק למניעת הסתננות בטלים, אינו מונע את זימונם של "מסתננים" למתקן "חולות. כמו […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – מתן מעמד מטעמים רפואיים

עת"מ (י-ם) 57260-07-14 פפוצ'יה נ' משרד הפנים (7.9.2015) בית המשפט המחוזי בירושלים (הנשיא דוד חשין) קיבל עתירה נגד החלטת ועדת ההשגה, שאישרה את החלטת משרד הפנים לדחות את בקשת העותרות למעמד בישראל. העותרות הן אחיות שנולדו בגרוזיה וחיות בישראל מספר שנים. אחת מהן חולה במחלה המטולוגית קשה. עתירה קודמת שהגישו העותרות לבג"ץ בטענה כי יש להקנות […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – ביטול צו ארעי למניעת התייצבות במתקן "חולות"

עת"מ (י-ם) 731-08-15 הבטמיכאל נ' משרד הפנים (15.9.2015) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת גאולה לוין) ביטל צו ארעי, שנתן במועד מוקדם יותר, המעכב את התייצבות העותר במתקן "חולות". העותר שהה בעבר במתקן "חולות". עתירה קודמת שהגיש, בטענה כי גילו עולה של 60 שנים ולכן הוא מוחרג בהתאם לחוק למניעת הסתננות מגדר האוכלוסיות שניתן לזמן למתקן, התקבלה. […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית עתירה לשחרור ממשמורת ולזיהוי העותר כאזרח חוף השנהב

עת"מ (ב"ש) 49523-07-15 קיטא נ' משרד הפנים (17.9.2015) בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט יעקב פרסקי) דחה את עתירתו של אדם המוחזק במשמורת. העותר זוהה בעבר על ידי משרד הפנים כאזרח חוף השנהב, וושוחרר בהתאם למדיניות "ההגנה הזמנית" שהוחלה באותה תקופה על אזרחי מדינה זו. בהמשך זוהה העותר על ידי משרד הפנים כאזרח גיניאה והוחזר למשמורת. […]

בית המשפט העליון – ביקורת על המתווה הפלילי

עע"מ 5296/15 טספברהם נ' משרד הפנים (3.9.2015) בית המשפט העליון חיווה דעתו בהחלטת ביניים, שההוראה שנקבעה במתווה הטיפול ב"מסתננים" המרצים עונש מאסר, ולפיה 7 ימים לפני מועד סיום ריצוי המאסר יועבר החומר בעניינו של האסיר אל מטה מינהל האכיפה במשרד הפנים, קובעת רק זמן קצר מדי, שאינו מאפשר לאסיר לקבל ייעוץ משפטי כדי להשיג על ההחלטה. […]