UNHCR Position on Returns to South Sudan – Update 1 (14 April, 2015)

בהמשך לעמדתה של הנציבות בחודש פברואר 2015 בעניין החזרה לדרום סודן, יצאה חודש עמדה מעודכנת בעניין זה. הנציבות עומדת על כך שחרף המשא ומתן בין הצדדים הלוחמים חלה הידרדרות במצב ההומניטארי במדינה. הנציבות קובעת כי קיימת הסתברות גבוהה שבני אדם העוזבים את המדינה עומדים בתנאי האמנה בדבר מעמדם של פליטים ולחלופין בתנאי אמנת האיחוד האפריקאי, וממליצה למדינות להימנע מהחזרה כפויה לדרום סודן לעת עתה.

המידע עשוי להיות רלוונטי בהליכים משפטיים הנוגעים לגירוש, פליטות או החזקה במשמורת של אזרחי מדינה זו.