נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 5.2.0012 – טיוטה (10.1.2021)

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה תיקון לנוהל הטיפול במבקשי מקלט. עיקרי התיקון המוצע כוללים הטמעה של אפשרות להגיש בקשת מקלט באופן מקוון; איחוד הראיון הבסיסי והראיון המקיף; איחוד ההוראות בדבר דחיית בקשה על הסף; הרחבת הסמכות לדחות בקשות בסדר דין מהיר; הוראות בדבר מסירת תשובות מקוונות; פירוט המסמכים שיימסרו יחד עם המענה לבקשת המקלט; ביטול הליך העיון מחדש; קביעת ההליך להנפקת וחידוש רישיון ישיבה של מי שהוכר כפליט; ושינויים בנוגע לבני זוג וילדים של פליטים מוכרים.

ביום 20.1.2021 הגישו היא"ס, המוקד לפליטים ולמהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב את הערותיהם לטיוטת הנוהל המתוקן.