עת"מ (ב"ש) 60469-02-15 עלי נ' שר הפנים (13.4.2015)

העותר, אזרח סודן, מוחזק כשנה במתקן "חולות". לטענתו, יש לשחררו משום שהגיש בקשת מקלט כבר בשנת 2012, אך זו טרם הוכרעה.

בית המשפט דחה את טענת העותר, לפיה היות שבהתאם לנוהל הטיפול במבקשי מקלט משנת 2011 יינתן למבקשי מקלט רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, אין מקום לזמנם למתקן "חולות". בית המשפט קבע בעניין זה כי קבלת עמדת העותר תרוקן את הוראות החוק למניעת הסתננות מתוכן, היות שרוב המוחזקים במתקן הגישו בקשות מקלט.

עם זאת, בית המשפט עמד על כך שהחוק למניעת הסתננות מאפשר החזקה במתקן לפרק זמן של עד 20 חודשים, ומכאן שלממונה ביקורת הגבולות יש סמכות להורות על החזקה במתקן לפרק זמן קצר יותר. הוא עומד על כך שבעניינו של העותר, שהגיש את בקשתו למקלט כבר בשנת 2012, היה מקום לבחון את האפשרות לקצוב את פרק הזמן להחזקתו ב"חולות" לתקופה קצרה מ-20 חודשים, ומורה למשרד הפנים לעשות כל מאמץ לתת החלטה בבקשתו למקלט עד סוף חודש מאי 2015. כמו כן הוא קובע על משרד הפנים לשוב ולבחון את החזקת העותר ב"חולות" עד אמצע חודש יוני 2015, וכי עליו לקיים לעותר שימוע אם יחליט להחזיקו במתקן מעבר למועד זה.

 

* המוקד לפליטים ולמהגרים שוקל הגשת ערעור