בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראל (13.9.2023)

בית המשפט העליון קבע שעתירה שארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" – מיצתה את עצמה.

בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה התקבלה החלטת ממשלה, לפיה הסיוע ההומניטרי לאזרחי אוקראינה יימשך עד סוף שנת 2023, תוך הארכת הכיסוי הביטוחי כך שיישמר רצף ביטוחי. בהמשך נמסר עדכון לבית המשפט כי ההתקשרות עם ספקי השירותים הרפואיים הרלוונטיים הוארכה עד לסוף חודש אוקטובר 2023, וכי המשך ההתקשרות עמם תיבחן לאחר מכן.

לאחר התפתחות זו העותרים טענו כי יש להותיר את העתירה תלויה ועומדת משום שהתקופות שנקבעו להארכת ההתקשרות עם ספקי השירותים הרפואיים הן "קצרות באופן קיצוני"; משום שהמשיבים לא ציינו אם יוחזרו למבוטחים חובות בגין טיפולים רפואיים שעברו בתקופה בה לא היו מבוטחים; משום שבהחלטת הממשלה לא פורט כנדרש תוכן הסיוע והטיפול הרפואי שיינתן למבוטחים מעתה ואילך; ומשום נמנע טיפול רפואי מאזרחים אוקראינים שהגיעו לישראל זמן קצר לפני פרוץ הקרבות באוקראינה.

בית המשפט קבע שנוכח ההתפתחויות לאחר הגשת העתירה חל שינוי מהותי במסד העובדתי שעמד בעת הגשת העתירה, שמייתר את הסעד המרכזי שהתבקש בה, ועל כן היא מיצתה את עצמה ודינה להידחות.