בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט
עע"מ 1993/23 הגוס נ' שרת הפנים (27.3.2023)

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט
עמ"נ (מרכז) 13586-09-22 הגוס נ' משרד הפנים (28.2.2023)

בית המשפט המחוזי דחה עתירה נגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" (מס' 10.1.0025). בנוהל נקבע איסור על העסקתם של מבקשי מקלט השוהים בישראל לפי רישיונות ישיבה, בשבע-עשרה ערים הנקובות בנוהל, פרט לחמישה ענפי תעסוקה שקיים בהם צורך בעובדים זרים (בניין, חקלאות, סיעוד מוסדי, מלונאות ומסעדנות).
בית המשפט המחוזי קבע ששר הפנים מוסמך לקבוע נוהל בעניין האמור וכי הוראות הנוהל הן סבירות.
במסגרת ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין, בית המשפט העליון נתן, בהסכמת המשיבים, סעד זמני לתקופת הערעור, לפיו הנוהל לא ייכנס לתוקף עד להכרעה בערעור.