ערר (ת"א) 1903-22 גואו ואח' נ' משרד הפנים (20.7.2022) 

בפסק דין בערר שעניינו בהסדרת מעמדם של אזרחים סינים ששוהים בישראל שנים ארוכות ברישיון ב/1 כעובדי קבלן, דחה הדיין ברגמן את הערר, והוסיף דברי פרידה מכהונתו בבית הדין. בדבריו, מתאר בית הדין כיצד: "כתמונה משלימה לכך שמדיניות ההגירה מגובשת ללא קודקס הגירה, ובאין הגדרת פרקי זמן מחייבים למתן מענה לבקשות לקבלת מעמד (בהעדר תחולה לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות, תשי"ט-1958), ובהעדר חקיקה מחייבת אחרת, נוטים פקידי רשות האוכלוסין וההגירה לנקוט במדיניות של העדר מענה לבקשות המוגשות אליהםכך שבקשות קלות להכרעה מטופלות במהרה, אך בקשות מורכבות, או בקשות אשר יש צפי כי בחינתן תוביל למתן מעמד למבקש, אינן נבחנות כלל".