ערר (ת"א) 1177-21 פלונית נ' משרד הפנים (19.6.2023)

בית הדין לעררים מחק שלושה עררים שנדונו במאוחד בעניין אזרחי רוסיה, שבקשותיהם למקלט נדחו במסלול המהיר על בסיס חוות דעת של משרד החוץ משנת 2019.

בית הדין עמד על כך שבדיון שהתקיים בעררים בחודש יוני 2022, נמסר שבעקבות פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הייעוץ המשפטי לממשלה מקיים תהליך במטרה לחוות דעתו בעניין המשך החלת המסלול המהיר על בקשות מקלט של אזרחי רוסיה, וכי בשלב זה משרד הפנים אינו מקדם את הטיפול בבקשות מקלט של אזרחי רוסיה. בעקבות זאת בית הדין נעתר לבקשת משרד הפנים להגיש הודעה מעדכנת בתוך 90 ימים, אך מאז הוגשו שוב ושוב בקשות להארכת מועד להגשת ההודעה המעדכנת.

בית הדין ציין שלאור העובדה שחלף זמן רב ובכל מקרה יהיה על משרד הפנים לקבל החלטה חדשה בעניינם של העוררים לאחר שתגובש העמדה החדשה, אין הצדקה לקיום דיון בעררים. בית הדין הוסיף וקבע שעד לקבלת החלטה עדכנית בעניינם של העוררים, משרד הפנים לא ינקוט נגדם הליכי אכיפה וייתן להם את רישיון הישיבה הניתן למבקשי מקלט לפי נוהל הטיפול בבקשות מקלט.