Khamrakulov v. Russia (application no. 68894/13), 16 April, 2015

בית הדין האירופי לזכויות אדם קיבל את עתירתו של מבקש מקלט ממוצא אוזבקי אזרח קירגיסטן.

רשויות קירגיסטן העמידו את העותר לדין בהעדרו בגין השתתפות בהפרות סדר וטיהור אתני במדינה. הרשויות ברוסיה דחו את בקשתו למקלט והחליטו להסגיר אותו לקירגיסטן. בית הדין האירופי לזכויות אדם בחן ראיות ביחס להתעללות שיטתית בעצורים בקירגיסטן, וקבע כי אוזבקים בקירגיסטן מהווים קבוצה פגיעה החשופה ליחס לא אנושי.

בית הדין עמד על כך שהרשויות ברוסיה לא ניסו לבחון את הסיכון הנשקף לעותר, ושגירושו יהווה הפרה של סעיף 3 לאמנה האירופית לזכויות אדם. בנוסף, בית הדין קבע כי סעיף 5(4) לאמנה האירופית לזכויות אדם מחייב שהליכים שיפוטיים של עצורים יתקיימו במהירות, וקובע כי החזקתו של העותר במעצר ברוסיה מספר חודשים עד שההליכים המשפטיים שיזם נדונו בפני בית מערכת המשפט ברוסיה מהווה הפרה גם של סעיף זה.