Pham v. Secretary of State for the Home Department [2015] UKSC 19, 25 March, 2015

בית המשפט העליון דחה ערעור נגד שלילת אזרחות בריטית של פליט מוכר, שנחשד במעורבות בטרור.

המערער הוא אזרח בריטי שהגיע לאנגליה מווייטנאם בגיל 6 שנים יחד עם משפחתו. בני המשפחה הוכרו כפליטים ובהמשך קיבלו אזרחות. בשל חשד למעורבות בטרור, משרד הפנים הבריטי החליט לשלול את אזרחותו של המערער. המערער טען כי איבד את אזרחותו ושרשויות וייטנאם מסרבות להכיר בו כאזרח ולכן שלילת אזרחותו הבריטית תותיר אותו חסר אזרחות ותעמוד בניגוד להוראות האמנה בדבר חסרי אזרחות.

בית המשפט העליון קבע שלא הוכח שאזרחותו הווייטנאמית של המערער נשללה לאחר שעזב, ולכן גם לא הוכח שאם תישלל אזרחותו הבריטית הוא יישאר חסר אזרחות. יחד עם זאת, פסק הדין כולל ניתוח מקיף את הוראות האמנה בדבר חסרי אזרחות.

הניתוח המקיף של הוראות האמנה בדבר מעמדם של חסרי אזרחות עשוי להיות רלוונטי לייצוג אנשים הטוענים כי אמנה זו חלה עליהם.