ביום 20/6/2018 נמסרה תשובה  לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי ארגון היא"ס ישראל בעניין  טיפול 'ועדת המאוימים' במשרד הביטחון בתושבי הרשות הפלסטינית המזדהים בתור להטבא"ק (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים, אינטרסקס וקווירים). מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) הסביר כי ככלל הטיפול בבקשות של להט"ב אינן בגדר סמכותה של הוועדה לבחינת טענות למאוימות על רקע שיתוף פעולה עם ישראל, עם זאת השיב כי מתוך כ-1,000 פניות בשנה של תושבי איו"ש ועזה לוועדה, פניות "בודדות" הוגשו על-ידי מי שמזדהים בתור להטבא"ק.

בבקשת היא"ס נשאל המתפ"ש גם לגבי נתונים כלליים לצד נתונים על אנשים שהזדהו כלהטבא"ק, ביחס למתן היתר שהייה זמני לפלסטינים על-ידי ועדת המאוימים – אך לא התקבלו נתונים בטענה של חוסר יכולת להפיקם או שהטיפול בבקשות להטבא"ק אינו בסמכות הוועדה. לא ניתנה תשובה לשאלה על מספר המקרים בהם המזדהים כלהטבא"ק, שנקבע כי אינם מאוימים, הופנו לרשות האוכלוסין לבקשת מעמד מטעמים אחרים.

מתפ"ש התייחס לשאלה בדבר מספר העתירות לבג"ץ שהוגשו בגין סירוב מתן היתר על-ידי ועדת המאוימים, והשיב כי מתוך כמה עשרות עתירות בשנה "למיטב זיכרונם" לא היו כאלה שהגישו מי שמזדהים בתור להטבא"ק. בדברי המתפ"ש אין תשובה ברורה לשאלה האם גיבשה וועדת המאוימים עמדה כללית בנוגע לבקשות להטבא"ק הטוענים למאוימות, אך הוא מציין כי ביחס למקום מוצאם ברשות הפלסטינית, "הערכת הוועדה היא שהמצב בעזה חמור יותר מזה שבאיו"ש כלפי מי שנתפסים בעיני החברה כחריגים".