בתאריכים 9/1/2019 ו-23/1/2019 התקבלו תשובות ( תשובה, תשובה משלימה )  לבקשה  לפי חוק חופש המידע, שהוגשה עבור ארגון היא"ס ישראל על-ידי התנועה לחופש המידע, על מי שנכנסו לישראל מגבול מצרים כקטינים ומבלי שהיו מלווים על-ידי הורה או קרוב מבוגר אחראי. משרד המשפטים השיב כי בשנים 2009-2016 ניתן סיוע משפטי ל-1,101 קטינים לא מלווים (ומי שטענו להיותם קטינים). מתוכם, 234 שוחררו לפנימיות, 255 שוחררו ל'משמורן מהקהילה' (המשמעות היא לרוב קרוב משפחה רחוק שהסכים לקבלם. ראו על כך בדו"ח מבקר המדינה "הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל"), ו-296 זוהו לבסוף כבגירים.

נמסרו גם נתונים לגבי ארץ המוצא ושנת הכניסה של הקטינים אך חסרים נתונים לגבי 113 מתוכם. בנוסף אין בידי המשרד נתונים לגבי חלוקה לגילאים או נתונים על הקטינים הלא מלוויים שהורחקו ממתקן המשמורת (בו הוחזקו עם כניסתם) לארצם.

אנו מודים לתנועה לחופש המידע על הסיוע בהגשת בקשה זו.