1. בחודש מרץ 2015 פרסם משרד הפנים הבריטי הנחיות בהם הוצגה עמדה, לפיה ככלל לא נשקפת עוד סכנה באריתריאה למי שיצא מן המדינה ללא היתר. עמדת משרד הפנים הבריטי התבססה על דו"ח דני שיצא כמה חודשים לפני כן, שעל המתודולוגיה שלו ועל ממצאיו נמתחה ביקורת רבה.

ביום 13.5.2015 פרסמה קבוצת מומחים עצמאית ניתוח ביקורתי של עמדתו החדשה של משרד הפנים הבריטי, שמסקנתו היא כי ממצאי ההנחיות הבריטיות החדשות שגויים, וכי לאזרחי אריתריאה שיצאו מן המדינה שלא כדין נשקפת סכנה במדינה.

להנחיות הבריטיות מחודש מרץ 2015 ראו:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/412716/CIG_-_Eritrea_-_Illegal_Exit_-_March_2015_-_v1_0.pdf

לדו"ח קבוצת המומחים העצמאית מיום 13.5.2015 ראו:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/412716/CIG_-_Eritrea_-_Illegal_Exit_-_March_2015_-_v1_0.pdf

  1. ביום 8.6.2015 ועדת חקירה של האו"ם פרסמה דו"ח רחב היקף על הפרת זכויות אדם באריתריאה.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx?utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=a6e44976b1-WLU_12_06_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-a6e44976b1-422286769