EASO, Eritrea: National Service, Exit and Return (September 2019)

דו"ח הבוחן את המצב באריתריאה לאחר חתימת הסכם השלום בשנת 2018 והסרת הסנקציות שהוטלו על ידי האו"ם בשנה זו.

בהתאם לממצאי הדו"ח, התפתחויות אלה לא הביאו לשינוי ממשי ברמה המקומית. בין השאר עולה מן הדו"ח שהשלטון ממשיך לנקוט במדיניות של מעצרים כלפי מבקריו וכלפי חברי קבוצות דת שאינן מוכרות; שהשירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן לא בוטל; ושלא חלו שינויים בתנאי הגיוס לצבא אריתריאה.