טיוטת תקנות להערות הציבור

טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017 ביום 7.11.2017 פורסמה להערות הציבור טיוטת התקנות הנ"ל. בהתאם לטיוטת התקנות, "מסתננים" יהיו זכאים לקבל, בהתאם להסדרים שבתקנות, 70% מסכום הפיקדון שהם מחויבים להפקיד מתוך משכורתם, אם מדובר בקטינים, במי […]

משרד הפנים: קריטריונים למתן מעמד מטעמים הומניטאריים לתושבי דרפור

בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה. במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות […]

דו"ח מבקר המדינה – טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות למעמד של בני משפחה של אזרחי ותושבי ישראל

דו"ח ביקורת שנתי 67ב, עמ' 1013-1071 (מאי 2017) מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף אודות טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ותושבי ישראל. בין השאר הועברה בדו"ח ביקורת על משך הטיפול בבקשות להסדרת מעמד, על העדר טיפול בקשיים המתגלים בבחינת כנות הקשר בין בני זוג, על קשיים בדרישות המסמכים במסגרת […]

חקיקה – הארכת המועדים להגשת ערעורים ובקשות רשות ערעור על החלטות בתי המשפט לעניינים מינהליים

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), תשע"ז-2017 ביום 31.3.2017 נכנס לתוקף תיקון לתקנות בית המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), שפורסם ביום 1.3.2017. בהתאם לתיקון ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים יוגש בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין (במקום 30 ימים לפני התיקון), בקשת רשות ערעור על פסק דין תוגש בתוך […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – הוראה להציג נוהל להמצאת מסמכים

עת"מ (חי') 18023-04-17 אקסנטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.4.2017) החלטת ביניים בעתירה בעניין הימנעות רשות האוכלוסין וההגירה מלמסור לידיהם של העותרים את המסמכים ששימשו בסיס לקבלת ההחלטה בעניינם. בית המשפט הורה לרשות להבהיר את נוהל המצאת המסמכים ששימשו בסיס להחלטת הרשות ואת לוחות הזמנים למסירתם של מסמכים אלה. כמו כן ניתן צו להימנע מהרחקת העותרת […]

החזרי אגרות בבית הדין לעררים

ביום 1.1.2017 תוקנו תקנות בית הדין לעררים (אגרות), ונקבעה סמכות בית הדין לעררים להחזיר אגרה במקרים בהם הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו. ביום 6.2.2017 דחה בית הדין בקשות להחזר אגרה בעררים שבהם ניתן פסק הדין בערר לפני תיקון התקנות.

רשות האוכלוסין וההגירה – עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (26.2.2017) נוסח מתוקן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוסף סעיף 5.א, הקובע שמי שמחזיק באשרת תייר ופנה בבקשה למקלט בשעה שאשרת התייר שלו עודנה בתוקף, לא יינתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. לפי פרסומים בתקשורת, סעיף זה הותקן בשל ריבוי מקרים של אזרחי גיאורגיה הנכנסים […]

בג"ץ 5109/16 לשכת עורכי הדין נ' שירות בתי הסוהר (28.2.2017)

בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין נגד מגבלות חדשות על ביקור אסירים על ידי עורכי דין, ניתן תוקף של פסק דין לפקודת מתוקנת של שירות בתי הסוהר שהוגשה לבית המשפט ולהנחיות שב"ס לעורכי דין, בהן הוסרו חלק מן ההגבלות. העתירה, פקודת שב"ס המתוקנת וההנחיות החדשות מופיעות כאן.

תיקון לתקנות הכניסה לישראל – החזר אגרה

ביום 1.1.2017 נוספה לתקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014 (1.1.2017) הוראה, המסמיכה את בית הדין להורות על השבה חלקית של האגרה במקרים בהם הטיפול בו הסתיים לפני הדיון בערר (תקנה 3א). לשון התקנה החדשה: "הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו לפי פרק ז' לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין […]

רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל הטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (19.1.2017) נוהל חדש לטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים. בין השאר נקבע בנוהל שאין להנפיק תעודות מעבר ל"מסתננים", וזאת אף אם בידיהם רישיון ישיבה מסוג א/5 או רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.    

נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016)

נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל חדש בעניין הוצאת הוראות שהייה ל"מסתננים" למתקן "חולות". הנוהל החדש מפרט נסיבות בגינן רשאי הממונה לקצר את משך הוראת השהייה: גיל, מצב רפואי, הליכי הגירה מתקדמים, בקשה למקלט שהוגשה לפני יום 15.2.16, מקרים הומניטריים מיוחדים.

הליך הטיפול בבקשות להליך מדורג של "מסתננים"

החודש הסתבר כי מזה קרוב לשנה קיים מסמך שכותרתו "טיפול בבקשות להליך מדורג לבני זוג של מסתננים – סיכום והנחיות" מיום 10.8.2015 (לצפייה בקישור זה). אף על פי שמדובר בהנחיה מינהלית כללית לגבי אופן הטיפול בבקשות מסוג מסוים, ולמרות החובה לפרסם את נהלי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה מעולם לא פרסמה את המסמך. בהתאם לנוהל, […]

תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות. התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה. בהתאם לתזכיר […]

הנחיות משרד החוץ הבריטי בעניין הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה

http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,,55dda9204,0.html בחודש אוגוסט 2015 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות בעניין בקשות מקלט המבוססות על טענות בדבר הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה. ההנחיות קובעות כי נשים בניגריה הן "קבוצה חברתית מסוימת" בהתאם להגדרת המונח "פליט" באמנה בדבר מעמדם של פליטים, משום שהן בעלות תכונת בלתי ניתנת לשינוי או תכונה פנימית, שהן אינן יכולות […]

שינוי הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות"

http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2717686 ביום 23.8.2015 עדכנה רשות האוכלוסין וההגירה את הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות". בהתאם לקריטריונים עד למועד זה, שולחו "מסתננים" למתקן בהתאם לקריטריונים הנוגעים לתקופת שהייתם בישראל ("קריטריון הוותק"). בהתאם לקריטריונים החדשים, ניתן לשלח למתקן על "מסתנן", אלא אם קיימת מניעה לפי הדין או לפי הנוהל לזימונו. לנוהל העדכני לזימון ל'חולות' לחצו כאן.