בית המשפט העליון: תגובת המדינה בעתירה כנגד זימון קורבנות עינויים ל'חולות'

ביום 20.8.2017 הגישה המדינה תגובה לעתירת נגד זימונם של קורבנות עינויים למתקן 'חולות'. בתגובה, המדינה הודיעה כי היא בהליכים מתקדמים למינוי פסיכיאטר שיוכר להעריך חוות דעת נפשיות שיגישו אנשים במסגרת השימוע לפני זימון ל'חולות', ולקבוע האם יש בחוות הדעת כדי למנוע את זימונם. כמו כן, נמסר כי עד לאיוש התפקיד, מי שמציג חוות דעת כאמור […]

בית המשפט העליון: דחיית בקשה לקיום התחייבות להכריע בבקשות מקלט

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת, החלטה מיום 29.8.2017 הבקשה הוגשה בעקבות הודעת משרד הפנים במסגרת בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת, שעניינו בתיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות. באותה הודעה, מסר משרד הפנים כי להערכתו כל בקשות המקלט התלויות ועומדות אותה עת (פברואר 2015) יוכרעו בתוך שנה. כיוון שערכאות שונות ראו בהודעה זו התחייבות, וכיוון שמרבית אותן […]

בית המשפט העליון: לא ניתן לכלוא מבקשי מקלט כדי לכפות הסכמה ליציאה למדינה שלישית

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (28.8.2017) ביהמ"ש העליון נתן את פסה"ד בערעור שהוגש נגד מעצר מבקשי מקלט כדי לגרשם למדינה שלישית. פסה"ד ניתן בהרכב של 5 שופטים בערעור של שני אזרחי אריתריאה ושישה ארגונים: המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, ו-ARDC – […]

בית המשפט העליון: צו על תנאי בעתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (26.7.2017) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט וארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיותן של הוראות חוק המחייבות ניכוי 20% משכרם של "מסתננים" והפקדתם בקרן ייעודית עד למועד יציאתם מישראל במטרה לעודד מבקשי מקלט לעזוב את המדינה, והמחייבות הפקדת סכום חודשי, שישולם על ידי מעסיקיהם, בשיעור של 16% משכרם. ביום […]

בית המשפט העליון – העדרם של מחשבים ושל רשת אינטרנט אלחוטית במתקן "חולות"

בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבות בתי הסוהר (25.6.2017) בית המשפט העליון החליט למחוק עתירה בעניין התקנת מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית במתן "חולות", וזאת בעקבות תכנית "פיילוט" של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין זה. ההליך החל בדרישה למחשבים לשימוש חופשי ואינטרנט אלחוטי חופשי, שנענתה בסירוב מוחלט של שירות בתי הסוהר. לאחר דיון שהתקיים באפריל 2017 ניתן צו […]

בית המשפט העליון – התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 43856/16 מדיו נ' נציבות בתי הסוהר (13.6.2017) בית המשפט העליון פסק יחד בארבע עתירות, שהוגשו על ידי מבקשי מקלט וארגונים באמצעות האגודה לזכויות האזרח ובאמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בעניין התנאים במתקן "חולות", שבו מוחזקים מי שמוגדרים כ"מסתננים". העתירות עסקו בצפיפות במתקן, באיסור על הכנסת ציוד אישי למתקן, בהעדר פעילות חינוך ופנאי במתקן […]

חקיקה – הארכת המועדים להגשת ערעורים ובקשות רשות ערעור על החלטות בתי המשפט לעניינים מינהליים

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), תשע"ז-2017 ביום 31.3.2017 נכנס לתוקף תיקון לתקנות בית המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), שפורסם ביום 1.3.2017. בהתאם לתיקון ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים יוגש בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין (במקום 30 ימים לפני התיקון), בקשת רשות ערעור על פסק דין תוגש בתוך […]

בית המשפט העליון – תשובות לצווים על-תנאי והודעות עדכון בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

במסגרת חמש עתירות שהוגשו על ידי מבקשי מקלט יחד עם האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ומהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, הוגשו ביום 30.4.2017 תשובות המדינה לצווים על-תנאי והודעות עדכון מטעם המדינה. ראו כתב התשובה בעתירה בעניין הצפיפות במתקן חולות; כתב התשובה בעתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן; הודעת העדכון בעתירה בעניין פעילות פנאי […]

בית המשפט העליון – פסק דין בעניין שיקולי הוועדה לעניינים הומניטריים במתן מעמד למי שחלה עליהם הוראת השעה

בג"ץ 4380/11 פלונית נ' שר הפנים (26.3.2017) בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי עתירה של אם, תושבת מזרח ירושלים שנישאה לתושב יהודה ושומרון, ושתי בנותיה. בתקופת ילדותן של הבנות, המשפחה חילקה את מגוריה בין מזרח ירושלים לבין יישוב סמוך לירושלים בשטחי יהודה ושומרון, ושתי הבנות התחנכו במזרח ירושלים. שתי הבנות ביקשו לקבל מעמד מטעמים הומניטריים […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (עתירה מיום 13.3.2017) ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשי מקלט ושישה ארגוני זכויות אדם עתירה לביטול סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2014 או חלקים ממנו. בהתאם לחוק חמישית משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים" תופקע מהם ותופקד בקרן ייעודית. הסכומים שיופקדו בקרן אמורים […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 4386/16 מיו נ' נציבות בתי הסוהר (4.4.2017) ביום 3.4.2017 קיים בג"ץ דיון בחמש עתירות הנוגעות לתנאי ההחזקה במתקן "חולות" – עתירה בעניין צפיפות החדרים במתקן, בה התבקש בית המשפט להורות על צמצום את מספר המוחזקים בכל מגורון מ-10 אנשים ל-6 אנשים; עתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן "חולות", בה התבקש בית המשפט להורות לשירות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

בג"ץ 5109/16 לשכת עורכי הדין נ' שירות בתי הסוהר (28.2.2017)

בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין נגד מגבלות חדשות על ביקור אסירים על ידי עורכי דין, ניתן תוקף של פסק דין לפקודת מתוקנת של שירות בתי הסוהר שהוגשה לבית המשפט ולהנחיות שב"ס לעורכי דין, בהן הוסרו חלק מן ההגבלות. העתירה, פקודת שב"ס המתוקנת וההנחיות החדשות מופיעות כאן.

בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה – עורכי דין נ' שר הפנים (22.2.2017)

בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה שהוגשה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. משרד עורכי הדין תומר ורשה הגיש עתירה נגד מינויו של עו"ד אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה בטענה שבחירת יו"ר הוועדה נעשתה בהליך בלתי תקין, ללא קביעת קריטריונים ואיתור מועמדים מתאימים, וללא בדיקת יכולתו של עו"ד אמיר להקדיש את […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין מניעת גירוש עד להכרעה בערעור מינהלי

בר"ם 54/17 עובדיה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (30.1.2017) בית הדין לעררים דחה ערר שהגישו המבקשים, אזרח ישראל ובת זוגו אזרחית הפיליפינים, נגד סירוב משרד הפנים להחיל עליהם את ההליך המדורג נוכח העובדה שהמבקשת נשואה לבן זוג אחר המתגורר בפיליפינים. בני הזוג הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, במסגרתו התבקש צו ביניים שימנע את גירושה […]

עתירה לבג"ץ בעניין זכויות קורבנות עינויים וזימונם למתקן "חולות"

בג"ץ 718/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' מנכ"לית משרד המשפטים (הוגש ביום 22.1.2017) המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף הגישו עתירה בה מתבקש בג"ץ להורות על קיום החלטת ועדת המנכ"לים למאבק בסחר בבני אדם לקבוע המלצות בדבר זיהוי קורבנות עינויים, שלא הוכרו כקורבנות סחר בבני אדם, ובדבר ההטבות שיוענקו להם, ולהורות לרשות האוכלוסין וההגירה להימנע […]

בית המשפט העליון – החלטה בעתירה נגד מינוי ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

בג"ץ 3736/16 משרד תומר ורשה, עורכי דין נ' שר הפנים (החלטה מיום 25.12.2016) ביום 21.12.2016 התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה נגד מינויו של עו"ד ציון אמיר לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. בהמשך לדיון בית המשפט הורה ביום 25.12.2016 למדינה לפרט בהודעה שתוגש לבית המשפט את הנימוקים שהביאו למינוי עו"ד אמיר לתפקיד, לרבות התייחסות […]

בית המשפט העליון – פסק דין בעניין החזקה במשמורת של מי שסיים לרצות עונש מאסר

בר"ם 7696/16 אריא נ' משרד הפנים (4.1.2017) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אזרח אריתריאה, שהורשע בעבירה של מעשה מגונה, סיים לרצות את מאסרו, והושם במשמורת בטענה לפיה הוא מסוכן לציבור. כפי שעולה מפסק הדין, נוכח מדיניות אי ההרחקה שחלה על אזרחי אריתריאה, לא מתקיימים הליכי הרחקה בעניינו של המבקש, ולכן החזקתו במשמורת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדה של משפחה שילדיה נולדו וגדלו בישראל

בר"ם 6493/16 פלוני נ' משרד הפנים (24.11.2016) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה משפחה של אזרחי גאנה, שביקשו לקבל מעמד בישראל לפי החלטת ממשלה מס' 2183 משנת 2010, בדבר הסדרת מעמדם של ילדי שוהים שלא כדין. המשפחה ביקשה לקבל מעמד, אף על פי שילדי המשפחה לא עמדו בשניים מתנאי החלטה הממשלה – התנאי […]

בית המשפט העליון – החזקה במתקן חולות לאור טענות בדבר עבירת החזקה בתנאי עבדות

בר"ם 7699/16 הברה נ' משרד הפנים (21.11.2016) המבקש, אזרח אריתריאה שהוחזק במתקן "חולות", טען שלא היה מקום לזמנו למתקן משום שהוא נדרש לשירות ארוך וכפוי בצבא אריתריאה, ומטעם זה הוא קורבן לעבירה של החזקה בתנאי ערבות ועומד בתנאי סעיף 32ד(ב)(6) לחוק למניעת הסתננות, שלפיו אין לזמן למתקן השהייה "מסתנן" שמשטרת ישראל הודיעה לגביו שיש ראיות […]

בית המשפט העליון – שחרור קטינה ממתקן המסורבים

בר"ם 8122/16 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2016) בית המשפט העליון הורה על שחרורה של קטינה המוחזקת במתקן המסורבים בנתב"ג. לפי הטענה, המבקש 3 הוא אביה הביולוגית של הקטינה, והמבקשת 1 היא פונדקאית שנשאה את הקטינה ברחמה, ואינה אמה הביולוגית. המבקשת 1 הובאה לישראל מסרילנקה בתיעוד מזויף, ומוחזקת יחד עם הקטינה במתקן. העניין מצוי בהתדיינות בבית […]

בית המשפט העליון – גירוש למדינות שלישיות

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים כפי שציינו בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, באותו חודש הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין המתווה להעברתם למשמורת של מי שמסרבים ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה. ביום 30.12.2015 בית המשפט העליון (השופט יורם דנציגר) קיבל את הבקשה לצו ביניים. היום (9.10.2016) התקיים דיון נוסף […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשות רשות ערעור בעניין הוראות שהייה

בר"ם 5846/16 סולימן נ' משרד הפנים (17.8.2016) בית המשפט העליון דחה שלוש בקשות למתן רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי, שדחה בקשות למתן סעדים זמניים, שימנעו את השמת המבקשים במתקן "חולות" עד להכרעה בעררים שהגישו לבית הדין לעררים. המבקשים הם אזרחי סודן שהגישו בקשות למקלט בישראל, אשר טרם התקבלה בהם החלטה. לטענתם נוכח העובדה […]

בית המשפט העליון – קביעת אמות מידה למתן הוראות שהייה

בר"ם 4604/16 גברמדהין נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.6.2016) במסגרת בקשת רשות ערעור, שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי נוכח העובדה שלא נקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה אמות מידה לשילוח אנשים למתקן "חולות" ולקביעת משך הזמן שבמהלכו יוחזקו אנשים במתקן, יש לשחרר את המבקש מהמתקן. בית המשפט העליון ציין שהמדינה הודיעה כי היא פועלת לגיבוש […]

בית המשפט העליון –אישורי לידה לילדים שהוריהם אינם ישראלים

בג"ץ  1528/13 אטני ואח' נ' שר הפנים (1.6.2016) כשילד להורים שאינם ישראלים נולד, ניתנים שני מסמכים שמתעדים את לידתו: הודעת לידת חי – טופס שבית החולים מחוייב למלא, ואישור על לידה שניתן על ידי משרד הפנים. לפני כמה שנים משרד הפנים הפסיק לרשום את שמות האבות באישורים על לידה ולהחתים את ההורים על טופס לפיו […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סעד זמני של אי גירוש

בר"ם 4329/16 ריבלין נ' שר הפנים (30.5.2016) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לתת סעד זמני בערעור המונע את גירושה של המבקשת. המבקשת היא אזרחית רוסיה, ילידת שנת 1999, שנכנסה לישראל וטענה שהגיעה לעבוד כדוגמנית ולאחר מכן הגישה בקשה להסדרת מעמדה לפי נוהל רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמדם […]

בית המשפט העליון – סמכות בית הדין לעררים למחוק על הסף הליך בשל חוסר ניקיון כפיים

בר"ם 2132/16 משרד הפנים נ' Brhne (10.5.2016) בית הדין לעררים דחה על הסף ערר שהגיש אזרח אריתריאה (המשיב) נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" משום שלא התייצב במתקן לאחר שבקשה לצו ביניים המונעת את התייצבותו נדחתה. במסגרת ערעור על החלטת בית הדין, בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת בית הדין וקבע כי בית הדין נעדר סמכות […]

בית המשפט העליון – מתן צו על תנאי בעתירת מאוימות במובן הרחב

בג"ץ 4248/12 פלונית נ' מדינת ישראל (28.3.16) במספר מקרים שמתנהלים בבית המשפט העליון נדונה שאלת הטיפול בפלסטינים שטוענים למאויימות שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם ישראל. ועדת מאויימים אינה מטפלת באותם מקרים, ולעמדת משרד הפנים אותם אנשים מוחרגים מאמנת הפליטים לנוכח קיומה של אונר"א. ביום 28.3.2016 נערך דיון באחד מאותם תיקים, בו העותרת טוענת לסכנה […]

בית המשפט העליון – הכרה בגיורים אורתודוקסיים שלא במסגרת מערך הגיור הממלכתי

בג"ץ 7625/06 רגצ'ובה נ' משרד הפנים (31.3.2016) בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, פסק שמי שהתגיירו בגיור אורתודוקסי שהתקיים במדינת ישראל אך לא במסגרת מערך הגיור הממלכתי, יוכרו כיהודים לצורך חוק השבות ויהיו זכאים לאזרחות ישראלית.

בית המשפט העליון – דחיית ערעור על מחיקת עתירה בעניין הוראת שהייה

עע"מ 1884/16 מהרי נ' משרד הפנים (28.3.2016) משרד הפנים הגיש בקשות למחיקת הליכים במאות עררים ועתירות מינהליות נגד הוראות שהייה במתקן "חולות". זאת לאחר שבמסגרת הליכי ביזיון בית המשפט בבג"ץ 8665/14 נקבע שבמועד קיומו של שימוע בעניין הוצאת הוראת שהייה במתקן "חולות" יש לקבוע גם את משך ההחזקה במתקן. בעקבות ההחלטה משרד הפנים הודיע במסגרת […]

בית המשפט העליון – מתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בעניין מועד ההודעה על שימוע לאסירים שנשקל להעבירם למשמורת או למתקן "חולות"

עע"מ 5295/15 טספברהם נ' משרד הפנים (21.2.2016) בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בדבר המועדים למתן הודעה ל"מסתנן" המרצה עונש מאסר, על כך שיתקיים שימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות בדבר השמתו במשמורת או העברתו למתקן "חולות". בהתאם להודעת  המדינה, ככלל תימסר הודעה לאסיר חודש לפני מועד שחרורו המינהלי הפוטנציאלי. כמו כן […]

בית המשפט העליון – היתר עבודה לאדם שאין אפשרות לגרשו מישראל

בר"ם 8011/15 אברהם נ' משרד הפנים (18.1.2016) המבקש, המיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים, הוא אזרח אתיופיה, שהוחזק למעלה מ-4 שנים במשמורת. לאחר ששוחרר ניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, שבו צוין כי נאסר עליו לעבוד בישראל וכי איסור ההעסקה ייאכף. כפי שפורט בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, בית המשפט המחוזי דחה […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור על דחיית בקשה למקלט

עע"מ 5667/14 פלונית נ' ממשלת ישראל (5.1.2016) בית המשפט העליון דחה ערעור של מבקשת מקלט מקולומביה ובנה הקטין. בית המשפט עמד על מחויבותה של מדינת ישראל לאמנת הפליטים ועל תחולתה של "חזקת ההתאמה" ביחס לאמנה, ועמד על יסודות הגדרת המונח "פליט" באמנה ועל עקרון ה-non-refoulement. ביחס לנסיבותיה הספציפית של המערערת, בית המשפט קבע כי הרדיפה […]

בית המשפט העליון – זימונים לחולות לפרק זמן של שנה – החלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

בית המשפט העליון קיים ביום 20.1.2016 דיון בבקשה שהגישו ארגוני זכויות אדם לפי פקודת ביזיון בית המשפט. כפי שצוין בניוזלטר לחודש דצמבר 2015, בבקשה נטען שהמדינה מבזה את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין החוק למניעת הסתננות בכך שהיא אינה שוקלת באופן אינדיבידואלי את משך הוראת השהייה שניתנת לכל אדם הנשלח למתקן "חולות", ומוציאה […]

בית המשפט העליון – צו ביניים בעניין העברה למשמורת של מי שמסרב ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה

עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים כפי שציינו בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, ביום 29.11.2015 הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין המתווה להעברתם למשמורת של מי שמסרבים ל"עזיבה מרצון" לאוגנדה או רואנדה. ביום 29.12.2015 המדינה הגישה את תגובתה לבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרת הערעור, במסגרתה התנגדה למתן צו הביניים שהתבקש. […]

בית המשפט העליון – בקשה לביזיון בית המשפט בהליך החוקתי בעניין החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת ביום 7.12.2015 הגישו העותרים בבג"ץ 8665/14 (פסק הדין שפסל חלק מן התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות) בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של […]

בית המשפט העליון – הוראת שהייה ומסמכים רפואיים

עע"מ 7497/15 פטסואמלק נ' משרד הפנים (30.12.2015) בית המשפט העליון דן ביום 30.12.2015 בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שבו נדחתה עתירה של מבקש מקלט מאריתריאה נגד הוראת שהייה, על פיה היה אמור להתייצב במתקן "חולות". בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, וקבע כי המסמכים הרפואיים שהגיש המערער, אין בהם די […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה לעיכוב התייצבות במתקן חולות והתייחסות ל"עשיית דין עצמי"

בר"ם 7489/15 נורדין נ' משרד הפנים (16.11.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח אריתריאה, שביקש למנוע את שילוחו למתקן "חולות" משום שעבר עינויים. בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, אך הוסיף כי "ככלל אין לטעמי מקום להתנות את הגשת התגובה לצו הביניים […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה לעיכוב התייצבות במתקן חולות ופרשנות מרחיבה של סמכות בית הדין לעררים

בר"ם 8185/15 Hamed נ' רשות האוכלוסין וההגירה (1.12.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח סודן, שזומן להתייצב במתקן "חולות", ונמנע מלהתערב בהחלטות בית הדין לעררים ובית המשפט המחוזי, שדחו בקשה לסעד זמני, שימנע את התייצבותו במתקן. בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור להסרת הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה נגד העסקה לא חוקית"

עמ"נ (ת"א) 51169-08-15 אברהם נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת שיצר) דחה ערעור מינהלי שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים בשמו אדם ששוחרר ממשמורת. בערעור התבקש כי הכיתוב "יינקטו הליכי אכיפה כנגד העסקה לא חוקית" יוסר מרישיון הישיבה שניתן לו. המערער הוחזק בעבר כארבע וחצי שנים במשמורת, וזאת משום שמשרד הפנים זיהה אותו כאזרח […]

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע – דחיית עתירה בעניין העברה למשמורת של מי שמתנגדים לשליחתם לאוגנדה או רואנדה וערעור לבית המשפט העליון

עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה נ' שר הפנים (8.11.2015) עע"מ 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (29.11.2015) בית המשפט המחוזי (השופטת ברקאי) דחה עתירה שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם באמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב. העתירה הוגשה נגד המתווה שקבע משרד הפנים, שלפיו אזרחי סודן ואריתריאה שיסרבו לתת את הסכמתם לשליחתם לאוגנדה או רואנדה […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור בעניין "נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי"

עע"ם 5807/14 רזינובסקי נ' שר הפנים (15.10.2015) בית המשפט העליון דחה ערעור, בו התבקש להסדיר את מעמדה של המערערת, אזרחית אוקראינה, בהתאם ל"נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי". המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מכוח נישואין אלה רישיונות ישיבה במשך כארבע שנים במסגרת ההליך המדורג […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור על החלטה לדחות בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

בר"ם 6698/15 וולדמארי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.10.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לתת סעד זמני בערעור, שעניינו התייצבות מבקש מקלט מאריתריאה במתקן "חולות". בית המשפט קבע כי נוכח העובדה שמדובר בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי חלה אמת מידה מצמצמת להתערבות, אולם ציין כי נוכח […]

בית המשפט העליון – ביקורת על המתווה הפלילי

עע"מ 5296/15 טספברהם נ' משרד הפנים (3.9.2015) בית המשפט העליון חיווה דעתו בהחלטת ביניים, שההוראה שנקבעה במתווה הטיפול ב"מסתננים" המרצים עונש מאסר, ולפיה 7 ימים לפני מועד סיום ריצוי המאסר יועבר החומר בעניינו של האסיר אל מטה מינהל האכיפה במשרד הפנים, קובעת רק זמן קצר מדי, שאינו מאפשר לאסיר לקבל ייעוץ משפטי כדי להשיג על ההחלטה. […]

בית המשפט העליון – דחיית בר"ם על אי מתן צו ארעי כנגד זימון לחולות

בר"ם 5893/15 קסטה נ' משרד הפנים (1.9.2015) בית הדין לעררים (הדיין ברגמן) דחה בקשה לצו ארעי בעניינו של מבקש מקלט שזומן לחולות, תוך שקבע כי סיכויי הערר אינם גבוהים וכי לא הוכח שצו ארעי נדרש למניעת נזק חמור שאינו בר תיקון. בית הדין הורה כי תשובת המשיב תוגש רק לאחר שהעורר יתייצב בחולות. על כך […]

בית המשפט העליון – צו ביניים נגד העברה למתקן "סהרונים" של מי שאינם מסכימים להיות מגורשים למדינה שלישית

בר"ם 5061/15 צגטה נ' שר הפנים (12.8.2015) בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) קיבל בקשת רשות ערעור, שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם, והורה להימנע מהעברת המבקשים למשמורת עד להכרעה בהליך העיקרי המתקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בקשת רשות הערעור הוגשה על החלטת ביניים של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, במסגרת הליך בו […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור של מבקשת מקלט לסבית

עע"ם 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים (25.8.2015) בית המשפט העליון דחה את ערעורה של מבקשת מקלט מקולומביה, שבקשתה למקלט על בסיס רדיפה על רקע נטייתה המינית נדחתה על ידי משרד הפנים. בית המשפט קבע כי לא הוכח שלמערערת צפוי חשש מבוסס לרדיפה בקולומביה. זאת משום שלא הותקפה פיזית; משום שלא הוכיחה כי ההתנכלויות לה בקולומביה […]

דחיית בקשה לצו ביניים נגד הרחבת הקריטריונים לזימון לחולות

בג"ץ 8665/14 טשומה נגה דסטה נ' הכנסת ביום 20.7.2015 הגישו העותרים בבג"ץ טשומה נ' הכנסת בקשה למתן צו ביניים נוכח שינוי הקריטריונים שלפיהם ניתן לזמן מבקשי מקלט למתקן "חולות", אשר הרחיבו את טווח מועד הכניסה לארץ, ובמסגרתם ניתן לזמן כעת לחולות כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ל-31.12.2011 (במקום עד ל-31.5.2011) וכל אזרח אריתראי שנכנס […]

עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ובקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון

  עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה נ' שר הפנים בר"ם 5061/15 צגטה נ' שר הפנים ביום 1.7.2015 הגישה התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע נגד החלטת משרד הפנים להתחיל ליישם את מדיניותו, לפיה מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה הכלואים במתקן "חולות" יועברו למעצר במתקן "סהרונים", אם לא יסכימו להיות מועברים ל"מדינה שלישית" […]

דחיית בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור של מבקשת מקלט מגאנה  

  עע"ם 5613/14 פלונית נ' משרד הפנים (18.6.2015) המערערת, אזרחית גאנה, הגישה בקשה למקלט בטענה כי היא חוששת ממשפחתו של אדם שהרגה במהלך ניסיון לאונסה, וחוששת כי הרשויות בגאנה יעצרו אותה. נציבות האו"ם לפליטים, שהייתה הגורם האחראי לבחינת בקשות מקלט בתקופה בה הבקשה הוגשה, המליצה לדחות את בקשת המקלט בשל חוסר אמינות. בבקשה לעיון מחדש, […]

ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ כדי להתיר הכנסת מוצרי מזון למתקן "חולות"

  האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם הגישו השבוע (1.7) עתירה דחופה לבג"ץ, נוכח סירוב שב"ס לאפשר למוחזקים ב"חולות" להכניס למתקן מוצרי מזון ולהכינם במתקן. על פי הארגונים, סירוב זה פוגע במבקשי המקלט במתקן בכל יום, אך בייחוד בימים אלה, בהם מצוין חודש הרמאדן. בית המשפט הורה למשיבים להגיב עד ליום 7.7.2015.

בית המשפט העליון: דחיית בקשה לסעד זמני בערעור של בעל זהות שנויה במחלוקת

עע"מ 8988/14 עבדאללה נ' משרד הפנים (6.5.2015) בית המשפט העליון דחה בקשה לסעד במסגרת ערעור של מבקש מקלט הטוען כי הוא אזרח סודן המערער טוען כי הוא אזרח סודן, אך משרד הפנים קבע כי לא הוכיח את אזרחותו וכי הוא בעל זיקה ללוב, ולכן סירב להאריך את רישיון הישיבה בו אחז לפי סעיף 2(א)(5) לחוק […]

בית המשפט העליון: פטור מאגרה בהליך לשחרור מחולות

בר"ם 2459/15 פלוני נ' משרד הפנים (13.5.2015) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור נגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן פטור מאגרת בית המשפט בעתירה מינהלית שעניינה החזקה במתקן "חולות". המבקש, מבקש מקלט מחבל דרפור שבסודן שבקשתו למקלט טרם הוכרעה, מוחזק במתקן "חולות" מאז חודש פברואר 2014. בית המשפט המחוזי, מפי השופט אליהו ביתן, […]

בית המשפט העליון: ביטול זימון לחולות

  בר"ם 1234/15 מינה נ' משרד הפנים (26.4.2015) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אזרח סודן שקיבל זימון להתייצבות במתקן "חולות", והורה על מתן צו ביניים על בסיס מסמכים שהעידו על כך שהוא סובל מאסטמה. המבקש הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחר שקיבל זימון למתקן "חולות". בית המשפט דחה את בקשתו […]

בית המשפט העליון – זיהוי מבקש מקלט כאזרח אריתריאה

עע"מ 6694/13 גידאי נ' משרד הפנים (15.2.2015). בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי וסירב להתערב בהחלטת משרד הפנים כי המערער אינו אזרח אריתריאה. דחיית טענת המערער על ידי משרד הפנים התבססה על ראיונות שנערכו לו, בהם הפגין ידע רב אודות אריתריאה אך גם לא ידע לענות על שאלות מסוימות שהוצגו לו. […]