נוהל הרחקה למדינות שלישיות (נוהל מס' 10.9.0005, 1.1.2018)

ביום 1.1.2018 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הרחקת מי שמוגדרים כ"מסתננים" למדינות שלישיות. בנוהל נטען שמדינת ישראל הגיעה להסכמים עם שתי מדינות, המאפשרות קליטה של "מסתננים", וכי מדינות אלה התחייבו, בין היתר, לא לגרש את ה"מסתננים" למדינות מוצאם.

הנוהל חל על אזרחי סודן ואריתריאה שלא הגישו בקשות מקלט, שבקשות המקלט שלהם נדחו או שבקשות המקלט שלהם הוגשו לאחר יום 1.1.2018. הנוהל מחריג מתחולתו נשים, קטינים, הורים שילדיהם סמוכים על שולחנם או מי שהמשטרה הודיעה שקיימות ראיות לכאורה שנעברה כלפיו עבירה של החזקה בתנאי עבדות או עבירת של סחר בבני אדם.

בנוהל נקבע שהחל מיום 1.2.2018, יימסר לאזרחי סודן ואריתריאה שהנוהל חל עליהם במועד שבו יתייצבו לחדש את רישיונות הישיבה שלהם, שהם חייבים לצאת מישראל בתוך 60 ימים, וכי אם לא יעשו כן ייעצרו. לאחר מסירת ההודעה ל"מסתנן" הוא יוכל להעלות בעל פה טענות אם הוא סבור שיש לו נימוק שבגינו הוא מסרב לצאת למדינה שלישית, ויוכל גם לפנות בכתב בעניין זה בתוך 14 ימים.

הנוהל קובע ש"מסתנן" שלא ייצא מישראל בתוך 60 ימים מיום שנמסר לו שעליו לצאת או "מסתנן" שייתפס ללא רישיון בתוקף יובא לשימוע שבו יוצא נגדו צו משמורת (מעצר), וש"מסתנן" שיסרב לצאת ייחשב למי שאינו משתף פעולה עם גירושו, ויוחזק במעצר.

בנוהל נקבע שהוא אינו חל על מי שמוחזקים במתקן "חולות" במועד פרסומו, שעליהם יחול נוהל מס' 10.9.0003, המאפשר העברה למשמורת של "מסתנן" השוהה במתקן ומסרב להיות מגורש למדינה שלישית.

קול קורא ל"מסתננים" לצאת מישראל מיום 1.1.2018

ביום 1.1.2018, במקביל לפרסום נוהל היציאה למדינות שלישיות, רשות האוכלוסין פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה (בעברית בלבד) המיועדת ל"מסתננים" מסודן ואריתריאה, וקוראת להם לצאת מישראל למדינתם ולמדינות אחרות.

בהודעה נכתב שמתקן "חולות" ייסגר בתוך שלושה חודשים וכי "מסתננים" שייצאו מישראל עד סוף חודש מרץ 2018 יקבלו מענק של 3,500$, מימון של כרטיס הטיסה וסיוע בהסדרת מסמכי נסיעה. עוד נכתב בהודעה שנגד "מסתננים" שלא ייצאו מישראל עד מועד זה יינקטו אמצעי אכיפה, וכי יבוצעו פעולות אכיפה גם נגד מעסיקיהם.

החלטת ממשלה בעניין גירוש ומעצר מבקשי מקלט מיום 3.1.2018

ביום 3.1.2018 הממשלה קיבלה החלטה בדבר הקצאת תקנים נוספים לרשות האוכלוסין לצורך בחינת בקשות המקלט הפתוחות של מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה, לצורך הגברת האכיפה והוצאת "מסתננים" למדינה שלישית, לצורך הגברת אכיפת חובתם של מעסיקי "מסתננים" להפקיד פיקדון מתוך משכורתם ולליווי ולצורך ארגון "יציאה מרצון" של "מסתננים". עוד הוחלט להקצות 150 מיליון ₪ לצורך תשלום מענקי "יציאה מרצון".

 

הארץ, רשות ההגירה הבהירה: לא נוכל להתמודד עם גירוש המוני בכוח, 4.1.2017

לאחר שהובע חשש שבעקבות מעצרם של "מסתננים" תיווצר בעיית מקום במתקני הכליאה, ראש הממשלה והשר לביטחון פנים הנחו את רשות האוכלוסין וההגירה להכין תכנית לגירוש בכוח. רשות האוכלוסין וההגירה הבהירה שאין ביכולתה לעשות כן.

 

AP, Rwanda and Uganda deny deal with Israel to take Africa migrants, 5.1.2018

סוכנות הידיעות AP פרסמה שאוגנדה ורואנדה הכחישו את טענותיה של ישראל, לפיהן קיימים הסכמים לגירוש אזרחי סודן ואריתריאה לשטחן.

סגן שר החוץ של רואנדה צוטט כשהוא טוען שלפני שלוש-ארבע שנים התקיימו מגעים בין ישראל לרואנדה בעניין זה, אך אין הסכם בין המדינות. השר ליחסים בינלאומיים באוגנדה אמר שהטענה שקיים הסכם כזה היא fake news.

 

UN Committee Against Torture, Concluding observations on the second periodic report of Rwanda (adopted 6.12.2017)

ועדת האו"ם נגד עינויים אימצה ביום 6.12.2017 מסקנות ביחס לרואנדה, במסגרתן צוין (בסעיף 46), כי הוועדה מביעה דאגה מן העיכובים ברישום מבקשי מקלט במדינה, ומכך שהדבר עלול להציב את מבקשי המקלט בסכנת גירוש. באופן ספציפי הוועדה הביעה את דאגתה מכך שלמבקשי מקלט סודנים ואריתראים, שהועברו אל רואנדה מישראל, ישנם קשיי נגישות אל מערכת המקלט, ומכך שדווח שחלקם גורשו למדינות שכנות.