בג"ץ 2920/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (לקריאת העתירה לחצו כאן)

ב-7.5.2020 עתרנו לבג"ץ יחד עם ארגונים עמיתים, בדרישה לבטל את מינויים של שני הדיינים שמונו על ידי השרה שקד, ולקבוע שיש לבטל את הסמכות הנתונה לשר המשפטים בחוק הכניסה לישראל למנות דיינים ולהאריך את כהונתם.

בית הדין לעררים הוא טריבונל במשרד המשפטים, שמשמש ערכאת הביקורת הראשונה ברוב הסוגיות של הגירה ומעמד. דייני בית הדין ממונים על ידי שר המשפטים לתקופה של חמש שנים, וביכולתו להאריך את כהונתם בחמש שנים נוספות.

בעתירה נטען כי המעורבות הפוליטית של שר המשפטים במינוי הדיינים משמעותה כי בית הדין לעררים אינו נהנה מאי תלות ומן העצמאות הנתונה למערכת המשפט, ואינו יכול להגן על סטנדרטים של הליך משפטי. לדברים חומרה מיוחדת משמדובר בערכאה העוסקת בזכויות אדם, חורצת גורלות בעניינים של מהגרים, מבקשי מקלט, בני משפחה של אזרחים ושל תושבים, מעמד תושבי ירושלים המזרחית והנושאים שהיא דנה בהם טעונים, רגישים ומעסיקים את המערכת הפוליטית ללא הרף.

ביום 30.6.2020 הוגשה תגובת הממשלה לעתירה, אליה הצטרפו יתר המשיבים. בתגובה הודיעה הממשלה לראשונה, באשר לסעיף בחוק הקובע כי דיין ימונה לחמש שנים שיוארכו בהחלטה של השר, כי "בחינתו של תיקון לסעיף 13כג(ד)לחוק הכניסה לישראל נכללת בתכנית העבודה של משרד המשפטים לשנת 2020". משכך נטען כי העתירה מוקדמת, וכן לשיהוי בהגשתה בשים לב למועד חקיקת החוק ומינוי הדיינים לפיו.

העתירה הוגשה בשם האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, המרכז לסיוע משפטי לעולים של התנועה הרפורמית, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, אס"ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט, היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים.