UNHCR’s position on the status of Eritrean and Sudanese nationals defined as ‘infiltrators’ by Israel

נציבות האו"ם לפליטים הציגה בבית המשפט העליון, במסגרת ההליכים בעניין חוקתיות "חוק הפיקדון", את עמדתה בעניין מעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל. הנציבות עמדה על כך שרבים ממבקשי המקלט לא הגישו בקשות מקלט רשמיות בשל העדר מידע אודות האפשרות לעשות כן, חוסר אמון במערכת והעובדה שמבקשי מקלט אינם זוכים להגנה רחבה יותר מזו שזוכים לה אזרחי סודן ואריתריאה הנהנים ממדינות "אי ההרחקה".

הנציבות הוסיפה שבקשות מקלט של אריתראים וסודנים אינן מטופלות באופן הוגן ואפקטיבי, ששיעור ההכרה במבקשי מקלט אלה בישראל הוא מזערי, שרוב בקשות המקלט של אזרחי אריתריאה נדחות בנימוק לפיו עריקה מן הצבא אינה מהווה עילת מקלט, וכי בקשות מקלט של אזרחי סודן נותרות תלויות ועומדות במשך שנים. עוד צוין בעמדה שנציבות האו"ם לפליטים רואה באוכלוסיות אלה אנשים במצב דמוי-פליטות (refugee-like situation).