UNHCR, Position on Returns to South Sudan – Update II (April 2019)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עדכון לעמדתה בדבר החזרה לדרום סודן.

בהתאם לפרסום זה, הפסקת האש בדרום סודן בעקבות הסכם בחודש ספטמבר 2018 נשמרת ורמת האלימות ירדה. למרות זאת, הצדדים לעימות ממשיכים לבצע הפרות זכויות אדם חמורות.

הנציבות מדווחת שהמצב ההומניטרי בדרום סודן ממשיך להיות קשה, והעקירה הפנימית והחיצונית נמשכת.

מסקנת הנציבות היא כי בשלב זה לא מתקיימים תנאים בני-קיימא לחזרה בטוחה ומכובדת של פליטים ועקורים פנימיים בדרום סודן.